Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Dynamik för rymdfärder:Attityddynamik 7,5 Högskolepoäng

Space flight attitude dynamics
Avancerad nivå, R7016R
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymdteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik

Behörighet

M0032M Flervariabelanalys och datorverktyg eller m a o grundläggande kurser i linjär algebra, analys samt ordinära differentialekvationer och partiella derivator. Fördjupad kurs i mekanik involverande Keplers lagar med 3-dim tillämpningar, såsom F0008T Mekanik II, samt kursen R7015R Dynamik för rymdfärder: Bandynamik. Någon kännedom om satelliter och någon förtrogenhet med programmering är fördelaktiga.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten skall ha förståelse för och förmåga att förutse hur en rymdfarkosts attityd utvecklas med tiden. Studenten skall ha förtrogenhet med och kunna redogöra för begrepp och metoder som används inom området för rymdfarkosters attityddynamik och attitydkontroll.

Studenten skall ha färdighet att analytiskt och med datorhjälpmedel utföra beräkningar av rymdfarkosters attityddynamik och attitydkontroll. Studenten skall ha färdighet att skriftligt redovisa analyser och beräkningar. 

Studenten skall kunna bedöma och redogöra för lämpligheten av olika attitydkontrollsystem i olika situationer.


Kursinnehåll

Kinematik och dynamik för stelkroppsrörelse med 6 frihetsgrader.
Eulervinklar och Eulers ekvationer. Kvaternioner.
Momentfri rörelse, spinnstabilisering, dualspinn, gyroskopisk kontroll samt stabilisering med gravitationsgradient. Aktiv attitydkontroll.
Analys av lineära system. Laplacetransform och överföringsfunktioner.
MATLAB simuleringar.


Genomförande
Föreläsningar.

Examination
Skriftlig tentamen samt inlämningsuppgifter. För att bli godkänd på hela kursen (slutbetyg) krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Slutbetyget 5, 4, 3 och U (underkänd) utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar.

Övrigt

Kursen är förkunskap till kursen R7019R Rymdfarkostens delsystem. Denna kurs kan ej ingå i examen tillsammans med kursen R7010R.


Examinator
Johnny Ejemalm

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Sidi, Marcel J., Spacecraft Dynamics & Control. A Practical Engineering Approach, Cambridge University Press 1997.
ISBN-13 978-0-521-55072-7 hardback
ISBN-10 0-521-55072-6 hardback
ISBN-13 978-0-521-78780-2 paperback
ISBN-10 0-521-78780-7 paperback

Supplementär kurslitteratur:
Kapitel 19 i
Wertz, James R., Everett, David. F., Puschell, Jeffery J.: Space Mission Engineering: The New SMAD, Microcosm Press2011.
ISBN 978-1-881-883-15-9 (pb)
ISBN 978-1-881-883-16-6 (hb)

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5G U 3 4 5
0002Inlämningsuppgifter3.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för rymdvetenskap 2010-02-19

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2017-02-15