Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Rymdfysik 7,5 högskolepoäng

Space Physics
Avancerad nivå, R7017R
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymdteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik
Ingår i huvudområde
Rymdteknik

Behörighet

Grundläggande kurser i matematik, exempelvis M0047M Differrentialkalkyl, M0048M Linjär algebra och intergralkalkyl, M0049M Linjär algebra och differentialekvationer och M0055M Flervariabelanalys. Grundläggande kurser i fysik exempelvis F0004T Fysik 1, F0005T Fysik 2, F0006T Fysik 3 och F0007T Elektromagnetisk fältteori. Goda kunskaper i engelska, motsvarande Engelska 6.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Studenten ska förvärva kunskap om rymdfysik som är relevant för solsystemet. Efter avslutad kurs ska studenterna kunna:

  • beskriva strukturen och dynamiken i jordens magnetosfär samt skillnader mellan de magnetiserade och icke-magnetiserade planeterna,
  • känna igen processerna bakom Aurora,
  • visa färdigheter för att tolka fysiska processer baserad på satellitdata.
  • studenten ska visa förmåga att kritiskt och självständigt formulera problemen samt göra tekniska beräkningar inom den angivna tidsramen. Detta görs via problemlösning.

Förmåga och färdigheter att presentera egna resultat och bedömningar via rapportskrivning på engelska

Efter projektarbetet ska studenten kunna v
  • isa sitt utnyttjande av kursinnehållet för bedömning och / eller analys av rymdfysiska fenomen,
  • kritiskt välja och utvärdera relevant vetenskaplig och teknisk information inom ämnet via litteraturundersökning / studier av vetenskapliga artiklar, o
  • visa sociala färdigheter som behövs för att effektivt arbeta i en grupp under projektarbetet. 

Kursinnehåll
Kursen inleds med en historisk introduktion till rymdplasmafysiken följt av en genomgång av laddade partiklars rörelse i elektromagnetiska fält. I kursen behandlas solen, solvinden och struktur och dynamik hos jordens magnetosfär. Rymdmiljön kring andra planeter diskuteras och speciellt skillnaderna mellan omagnetiserade och magnetiserade planeter. Vidare studeras jonosfären och de processer som är kopplade till norrskenets uppkomst. Kursen avslutas med en översikt över vågfenomen i jordens magnetosfär och rymdväder. Under det projekt arbetet studerar vetenskapliga artiklar och relaterar dem till deras förståelse för kursen och / eller analyserar mätningar från partikel- och fältsatellitdata.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Föreläsningar, projekt, och inlämningsuppgifter.
Delar av undervisningen kan komma att genomföras via blandade undervisningsformer (online).  

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Skriftlig tentamen samt inlämningsuppgift och projekt. Projektet examineras genom en rapport. För att bli godkänd på hela kursen med slutbetyg krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända.Examinator
Soheil Sadeghi

Litteratur. Gäller från Vår 2011 Lp 3
Kivelson, M. G. and C. T. Russell, Introduction to Space Pysics, ISBN 0-521-45104-3, ISBn 0-521-45714-9

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003InlämningsuppgiftU G#1.50ObligatoriskH10
0004Skriftlig tentamenG U 3 4 54.00ObligatoriskH21
0005ProjektarbeteU G#2.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för rymdvetenskap 2010-02-23

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-16