Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Rymdfysik 7,5 Högskolepoäng

Space Physics
Avancerad nivå, R7017R
Version
Kursplan gäller: Vår 2018 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Fördjupningskod
A1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Rymdteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Rymdteknik

Behörighet

Grundläggande kurser i matematik, exempelvis M0029M, M0030M, M0031M och M0032M, och fysik exempelvis F0004T, F0005T, F0006T och F0007T.


Urval

Urvalet grundas på 20-285 högskolepoängMål/Förväntat studieresultat

Kunskap och förståelse

Studenten skall tillägna sig kunskapi rymdfysik relevant för processer i solsystemet.Detta uppvisas genom förmågan attkunna beskriva strukturen och dynamiken i jordens magnetosfär och redogöra för skillnader i rymdmiljön kring magnetiserade och omagnetiserade planeter, känna till processerna bakom uppkomsten av norrsken, ha översiktlig kunskap om vågfenomen i jordens magnetosfär, kunna dra slutsatser om fysikaliska processer utifrån observationellt data. 

Färdighet och förmåga

Studenten skall kunna kritiskt och självständigt formulera frågeställningar och utföra tekniska beräkningar inom givna tidsramar vilket uppmätts genom beräkningsuppgifter. Studenten skall kunna motivera, planera och genomföra vetenskapliga experiment med hjälp av dessa system vilket påvisas genom ett laborativt arbete. Studenten skall kunna kritiskt välja och bedöma relevans för vetenskaplig och teknisk information inom ämnet genom att utföra litteraturstudier. Förmåga och färdighet att i internationella sammanhang redogöra sina slutsatser och argument bedöms genom rapportskrivning på engelska. Studenten skall kunna visa sociala förmågor genom att kunna arbeta effektivt i en grupp vid ett laborativt arbete.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Studenten skall kunna visa insikt om teknikens möjligheter och begränsningar samt människors ansvar för hur den används.Dessa visas genom värdering av härmed förknippade frågeställningar.


Kursinnehåll

Kursen inleds med en historisk introduktion till rymdplasmafysiken följt av en genomgång av laddade partiklars rörelse i elektromagnetiska fält. I kursen behandlas solen, solvinden och struktur och dynamik hos jordens magnetosfär. Rymdmiljön kring andra planeter diskuteras och speciellt skillnaderna mellan omagnetiserade och magnetiserade planeter. Vidare studeras jonosfären och de processer som är kopplade till norrskenets uppkomst. Kursen avslutas med en översikt över vågfenomen i jordens magnetosfär och rymdväder. Kursen har en laborativ del där studenterna studerar partikel- och fält-data från satelliter och drar fysikaliska slutsatser från observationerna.


Genomförande

Föreläsningar, laborativt arbete och inlämningsuppgifter som förutom att belysa teoretiska aspekter även är avsedda att grundlägga goda experimentella färdigheter och teknisk rapportskrivningsvana på engelska.


Examination

Examination sker dels genom en skriftlig tentamen, dels genom skriftlig redovisning av hemuppgifter och laborativt arbete. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
På kursen ges något av betyget Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5) .


Examinator
Soheil Sadeghi

Litteratur. Gäller från Vår 2011 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Kivelson, M. G. and C. T. Russell, Introduction to Space Pysics, ISBN 0-521-45104-3, ISBn 0-521-45714-9

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.0TG G U 3 4 5
0002Praktik2.0TG U G#
0003Inlämningsuppgift1.5TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för rymdvetenskap 2010-02-23

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2018-01-12