Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Matematisk statistik 7,5 högskolepoäng

Mathematical Statistics
Grundnivå, S0001M
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för matematik 2007-09-06

Reviderad
av HUL Niklas Lehto 2020-06-08

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematisk statistik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematisk statistik
Ingår i huvudområde
Industriell ekonomi, Teknisk fysik och elektroteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Differentialkalkyl M0029M, Linjär algebra och integralkalkyl M0030M och Linjär algebra M0033M eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Indelat i tre kategorier nedan, ska du som student efter genomgången kurs:

1. Kunskap och förståelse
  • Kunna definiera beskrivande storheter för statistiska fördelningar och datamängder, såsom läges- och spridningsmått.
  • Känna till grundläggande begrepp från sannolikhetsteori och statistisk teori samt förstå innebörden av begreppet statistisk modell

2. Färdighet och förmåga
  • Kunna använda statistisk programvara för bearbetning och analys av datamaterial.
  • Konstruera enkla statistiska modeller för experiment samt beskriva tillämpbarheten för vissa standardmodeller, inklusive den multipla linjära regressionsmodellen.
  • Kunna tillämpa de statistiska analysmetoder som kursen behandlar.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt
  •       Kunna bedöma när statistiska metoder är användbara.
  •       Kunna uppskatta hur osäkerhet påverkar slutsatser samt kvantifiera risker i form av felsannolikheter

Kursinnehåll
Kursen består i stora drag av följande moment:

Beskrivande statistik och explorativ dataanalys: De vanligast förekommande metoderna behandlas.
Sannolikhetsteori: Grundläggande begrepp och modeller för slumpmässiga fenomen, de vanligast förekommande fördelningarna, centrala gränsvärdessatsen. Statistisk inferensteori: Punkt-, intervallskattning och hypotesprövning i icke-parametriska situationer samt för de vanligaste fördelningarna, metoder för jämförelser mellan två populationer. Regressionsanalys: Enkel och multipel regressionsanalys med tonvikt på tolkning av resultat.

Genomförande
Undervisningen består av lektioner, laborationer, s.k. kamratsgruppsbedömningar, webbaserade uppgifter (webbuppgifter) och föreläsningar. Undervisningen på lektionerna bedrivs i form av samarbetslärande i smågrupper, vilket innebär att studenterna under lektionstid arbetar tillsammans i grupper om fyra i klassrummet. Läraren diskuterar med grupperna och svarar på frågor, men gör endast i undantagsfall traditionella genomgångar vid tavlan kring nytt stoff. De tre laborationerna behandlar momenten Beskrivande statisktik och explorativ dataanalys, Statistisk inferensteori samt Regressiosanays och genomförs i datorsal med hjälp av statistisk programvara. Diskussion och reflektion kring de uppgifter som laborationerna behandlar görs under de efterföljande kamratsgruppsbedömningarna. Webbuppgifterna görs kontinuerligt under kursens gång.

Examination
För betyg 3 krävs godkända laborationer samt godkänt på den första delen av den skriftliga tentamen. För betyg 4 och 5 krävs dessutom att den mer utförliga, andra delen, av tentamen skrivs. Frivilliga webbuppgifter kan ge bonuspoäng till den första delen av tentamen.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med S0008M.

Examinator
Adam Jonsson

Övergångsbestämmelser
Kursen S0001M motsvarar kursen MAM800

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
K. Vännman, A. Jonsson: Matematisk statistik, tredje uppl. Övrigt kursmaterial finns tillgängligt i kursens Fronterrum.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002LaborationU G#2.20ObligatoriskH07
0005Skriftlig tentamenG U 3 4 55.30ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.