KURSPLAN

Branddynamik I 7,5 Högskolepoäng

Fire dynamics I
Grundnivå, S0003B
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-02-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Brandteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet. Kursen förutsätter grundkurser i kemi och fysik.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs skall studenten:
• behärska den teoretiska bakgrunden till brandförlopp och brandutveckling
• kunna utföra beräkningar av effektutveckling, massflöden i plym och flamhöjder
• kunna beräkna tryckkrafter alstrade vid konstant volym och konstant tryck
• massflöden in och ut ur en brandcell
• förstå inverkan av olika ventilationstyper och vindförhållanden

Kursinnehåll
Kursens innehåll kan sammanfattas med nedanstående punkter:
• Allmänt om brandförlopp i rum
• Rumsbrandens olika skeden
• Effektutvecklingens tidsberoende vid olika brandtyper och bränslen
• Massflöden i plym och flamhöjder
• Beräkning av tryckkrafter
• Temperaturförhållanden vid brand i rum
• Modellering av brandförlopp tem

Genomförande
Undervisningen består av lektioner, inlämningsuppgifter, laborationen och arbete med övningsuppgifter. Mer information om inlämningsuppgifter och laborationen kommer att läggas på Fronter och presenteras på lektioner. Kursen avslutas med skriftligt tentamen. Läraren väljer gruppsammansättning. Undervisning i klassrum sker på svenska men labbhandledningar och studenternas rapporter redovisas på engelska. Vid lektionerna genomgås de olika momenten ovan muntligt och kompletteras med adekvata räkneövningar. Det finns en lärobok som tagits fram för kursen och som täcker hela kursinnehållet.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade betyg samt godkända inlämningsuppgifter och labbrapport. Deltagande i laborationen är obligatoriskt.

Examinator
Alexandra Byström

Övergångsbestämmelser
Kursen S0003B motsvarar kursen ABS127

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Karlsson, B. and Quintiere, J.G.: Enclosure Fire Dynamics
Referens:
Drysdale, D: An introduction to fire dynamics
SFPE Handbook of Fire Protection Engineering

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5TG G U 3 4 5
0002Inlämningsuppgifter3.0TG U G#