Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Spelutvecklingsprojekt 15 högskolepoäng

Game development project
Grundnivå, S0003E
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Medieteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt S0009E Programmering av datorspelsgrafik, S0010E Programvaruteknik samt S0011E Datorspelsmotorers arkitektur.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Genomförandet av projektet ger studenten kunskap i de olika delmomenten i spelutveckling, din egen roll och ansvar i gruppen samt gränssnitten mellan de olika produktionsverktygen och rollerna i teamet.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna visa:
  • brett kunnande inom området datorspelsutveckling samt förstå samband på systemnivå
  • förmåga att tillämpa kunskaper i matematik och naturvetenskap för specifika frågeställningar.
  • kunskap i att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera metoder och algoritmer för för de komponenter som används i ett datorspel
  • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Vilket visas genom inkludering av nya koncept och lösningar i datorspelet.
  • förmåga att planera sitt eget arbete i relation till andra kompetenser och gruppmedlemmar i ett spelutvecklingsprojekt
  • förmåga att förklara de olika yrkesrollerna, momenten och dess inbördes relationer och beroenden i ett spelutvecklingsprojekt
  • förmåga att genomföra de tekniskt viktiga momenten vid produktion av datorspel.
  • förmåga att inse och motivera de etiska och sociala avväganden som görs i spelets innehåll
  • förmåga att tillmötesgå behovet av jämställdhet i praktisk tillämpning, både vad gäller datorspels innehåll och produktion.

Kursinnehåll
I kursen arbetar studenterna i grupp och producerar en datorspelsprototyp i 3D miljö.
Arbetet bedrivs med agila metoder. Kursen ger studenten insikt i hela processen vid utveckling av ett datorspel i en miljö motsvarande en professionell produktion.
Moment som ingår är: framtagande av grundläggande idé- och designarbete, val av teknologier, planering, produktion och kontinuerlig leverans.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Kursen genomförs i en miljö som uppfyller kraven på en professionell produktion. De tekniska förutsättningarna i form av utvecklingsmiljö och krav på spelmoment/genomförande presenteras innan kursstart av handledare.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examinationen sker fortlöpande under kursen i form av muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter, samt slutredovisning i form av skriftlig och praktisk redovisning.

Examinator
Patrik Holmlund

Litteratur. Gäller från Höst 2012 Lp 1
Ingen.

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InlämningsuppgifterU G#12.00ObligatoriskH12
0002RedovisningU G#3.00ObligatoriskH12

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2012-03-14

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-06-16