KURSPLAN

Examensarbete statsvetenskap, kandidat 15 Högskolepoäng

Political Science C II, Bachelor´s Degree Project
Grundnivå, S0003N
Version
Kursplan gäller: Vår 2014 Lp 4 - Vår 2014 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-01-17

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G VG
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Statsvetenskap A, B och C I eller motsvarande kunskaper.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall träna det hantverk som det vetenskapliga skivandet utgör. Studenten författar och försvarar en vetenskaplig uppsats som utvecklar studentens förmåga att:
 
• formulera och avgränsa en intresseväckande och statsvetenskapligt relevant problemställning som behandlas i en vetenskaplig uppsats, vilket i sin tur kräver förmåga att:
- tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för det egna uppsatsämnet
- utforma en för problemet lämplig analysram
- samla in relevant empiri
- tillämpa den valda analysramen för att besvara syfte och frågeställningar
• skriftligt och muntligt föra en sammanhållen, övertygande och väl uttryckt argumentationslinje
• försvara och kritisera sin egen och andras uppsatser utifrån kraven på vetenskaplig framställning och gott uppsatsskrivande

Kursinnehåll
Val av ämne, teori, metod, material, m.m. specificeras av den studerande i en skriftlig promemoria som diskuteras med handledare och andra studenter vid PM-seminarier. Uppsatsen skrivs enskilt och försvaras vid ett avslutande seminarium där författaren även agerar opponent på andra studenters examensarbeten.

Genomförande
Undervisningen ges i form av handledning och seminarier. Handledningen genomförs både enskilt och i grupp. Seminarierna omfattar både promemorior och, avslutningsvis, fullständiga uppsatser. Efter seminariet ges den studerande tillfälle att förbättra uppsatsen utifrån de synpunkter som framkommit.

Examination
Examinationen består av examensarbetet och aktivt deltagande vid uppsatsseminarier där studenten både agerar författare och opponent. Vid seminarierna examineras skriftlig och muntlig presentationsförmåga, liksom förmåga att kritiskt granska vetenskapliga arbetens förtjänster och brister. Examensarbetet examinerar studentens förmåga att utforma en intresseväckande och statsvetenskapligt relevant problemställning, liksom förmågan att motivera för uppsatsen väsentliga val (avgränsning, analysram, etc.), förmåga att tillämpa den valda analysramen för att besvara syfte och frågeställningar, samt förmåga att skriftligt föra en sammanhållen, övertygande och väl uttryckt argumentationslinje. Examensarbetet examinerar även förmågan att tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för det egna uppsatsämnet.

För godkänt på kursen krävs deltagande i obligatoriska sammankomster och seminarier, inkluderande ett seminarie där studenten presenterar och försvarar sitt arbete och ett där studenten opponerar på ett annat arbete. Övrigt deltagande i obligatoriska sammankomster och seminarier beslutas av handledare i samråd med studenten. För godkänt på kursen krävs vidare e-publicering av arbetet enligt LTUs regler samt att arbetet är färdigställt senast 12 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats. Studenten kan dock endast påräkna vidare handledning 6 kalendermånader efter det att kursen formellt har avslutats.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen S0003N motsvarar kursen IES309.

Examinator
Carina Lundmark

Övergångsbestämmelser
Kursen S0003N motsvarar kursen IES309

Litteratur. Gäller från Vår 2014 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Sanne, Marika (2000) Skrivråd för statsvetare. Lund:Studentlitteratur.
Ekengren, A-M. & Hinnfors, J. (2012) Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats. Lund: Studentlitteratur.
Övrig litteratur bestäms i samverkan med handledare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Seminarier1.5U G VG
0002Examensarbete13.5U G VG

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) »