Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Husbyggnadsteknik och brandhållfasthet 7,5 Högskolepoäng

Construction and fire resistance
Grundnivå, S0004B
Version
Kursplan gäller: Vår 2016 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Brandteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Grundläggande behörighet. Fysik 1, Branddynamik 1, Branddynamik 2


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Det övergripande målet är att ge förståelse för:
• brandtekniskdokumentation och brandskyddsteknisk projektering
• grundläggande materialegenskaper vid brand och beteende av brandutsatta konstruktioner,
• ventilationssystem, brand- och brandgasspridning
• grunder till brandteknisk dimensionering av  konstruktionselement och enklare byggnader

Efter avslutad kurs skall studenten :
• vara orienterad om husbyggnadsteknik
• kunna identifiera, behärska grundläggande beräkningsmetoder för dimensionering av bärande konstruktioner (stålkonstruktioner),
• tillägnat sig en byggnadsteknisk allmänbildning avseende begrepp, konstruktioner, bärförmåga vid brand, byggnadstekniskt brandskydd och utformning av byggnader för utrymning vid brand.
• kunna skriva brandtekniskdokumentation för enklare byggnader
• ha kännedom om grundläggande materialegenskaper vid brand
• ha förståelse för grundläggandekrav på konstruktioner, utsatta för brand
• har grundläggande kunskap om ventilationssystem, brand- och brandgasspridning
• ha förståelse för grunder till brandteknisk dimensionering av konstruktionselement i drag, tryck och böjning

Kursinnehåll
Kursen innehåller fyra delar. I den första delen av kursen fokus är på förklaring av de aktuella byggreglerna och illustrera de brandtekniska krav som samhället ställer på nya byggnader. Efter det ges fakta för olika byggmaterial vid förhöjda temperaturer och grundläggande principer av konstruktionsbeteende i händelse av brand. I den tredjedelen grundläggande principer för dimensionering av brandskyddsventilation ska presenteras. I den sista delen Eurokod anpassade Boverkets konstruktionsregler ska användas för att bestämma kritisktemperatur och kritisklast för oskyddade pelare och balkar, samt för att dimensionera brandskydd för pelare och balkar.

Genomförande
Undervisningen består av lektioner, inlämningsuppgifter, laborationer (en pelare utsatt för tryckkraft i brandprovningsugnen). Skriftlig tentamen med differentierade betyg. För att erhålla godkänt slutbetyg krävs att projektuppgifter och laborationer är godkända.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade betyg. Inlämningsuppgift. För att få skriva tentamen krävs godkända inlämningsuppgifter.

Examinator
Ove Lagerqvist

Övergångsbestämmelser
Kursen S0004B motsvarar kursen ABS129

Litteratur. Gäller från Höst 2013 Lp 1
Brandskyddshandboken; Brandskyddslaget och Brandteknik vid LTH, 2012
Europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna, och Boverkets föreskriftsserie ( EKS)
Tomas Fagergren, Gunnar Bergman: Brandskydd, Styrning och övervakning I ventilationssystem och brandkontrolsystem, Brandskyddslaget, 2012
Jean-Marc Franssen, Paulo Vila Real: Fire design of steel structures, ECCS and Ernst&Sohn, 2010010

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5G U 3 4 5
0002Inlämningsuppgifter3.0U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Samhällsbyggnad 2007-01-31

Reviderad
av Eva Gunneriusson 2015-11-04