KURSPLAN

Statistik 1: undersökningsmetodik 7,5 högskolepoäng

Statistics 1: survey methods
Grundnivå, S0004M
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2014-06-10

Reviderad
av Niklas Lehto 2019-11-12

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Statistik
Ämnesgrupp (SCB)
Statistik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter att ha genomgått kursen förväntas den studerande kunna:
• redogöra för de grundläggande stegen i en statistiskundersökning, bl.a. göra slumpmässiga urval och känna till grundläggande principer för experiment;
• identifiera sannolikhetsfördelningar och beräkna sannolikheter för de situationer som behandlas i kursen, bl.a normalfördelningen;
• beskriva samt analysera samband mellan två eller flera variabler, bl.a. använda metoder som korrelation, enkel linjär regression samt multipel linjär regression;
• samla in, sammanställa, bearbeta och presentera data av olika typ;
• söka i källor för officiell statistik;
• skriftligt och muntligt redovisa resultat av genomförda statistiska undersökningar;
• kritiskt granska ett statistiskt arbete;
• använda programvara, både statistisk och gängse kalkylprogram, för bearbetning, analys och presentation av material.

Kursinnehåll
• Beskrivande statistik: metoder för att beskriva olika slags variabler med grafiska och numeriska metoder.
• Sannolikhetsfördelningar: normalfördelning.
• Sökning i källor för sekundärdata.
• Index och omskrivning i fast penningvärde.
• Korrelation, enkel linjär regression samt multipel linjär regression.
• Dataproduktion: metoder för urval och experiment.

Genomförande
Kursen grundar sig på följande arbetssätt:
Handledningspass där de studerande arbetar med problemlösning under handledning av lärare. Detta arbete görs i regel i grupp.
Laborationer, i regel i datorsal.
Besvarande av frågeuppsättningar som läggs ut på kurswebb fortlöpande under kursen.
Inlämningsuppgifter.
Seminarier för genomgång av de moment i kursen som bygger på egna undersökningar. Ett exempel är arbetet med konstruktion av enkät som sedan följs upp med analys av erhållna datamaterial.

Examination
Skriftlig tentamen vid kursens slut. För godkänt på kursen krävs förutom godkänd tentamen även godkänt på de obligatoriska uppgifterna samt närvaro vid vissa lektioner.

Övrigt
I kursen ingår grupparbeten som skall redovisas muntligt och/eller skriftligt. För att detta skall fungera krävs ett aktivt deltagande från den studerande under hela kursen.

Examinator
Adam Jonsson

Övergångsbestämmelser
Kursen S0004M motsvarar kursen S0006M

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Introduction to the Practice of Statistics; Moore, Mc Cabe & Craig. WH Freeman

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG *3.00ObligatoriskV15
0002Quizzar: webbaserade frågebatterierU G#1.50ObligatoriskV15
0003Obligatoriska uppgifterU G#3.00ObligatoriskV15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.