Hoppa till innehållet
Kurser på Luleå tekniska universitet

Specialpedagogik A, grundkurs

30 Högskolepoäng, Nybörjarkurs på grundnivå, S0004P
Kursen fokuserar den samhälleliga målsättningen en skola för alla. Kursen introduceras vid en obligatorisk campusträff i Luleå. Övriga obligatoriska träffar i kursen genomförs via teknik ca en gång per månad.

Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig kunskaper om den samhälleliga målsättningen bakom begreppet ”en skola för alla”. Vidare syftar kursen till att studenten förstår och utvecklar de pedagogiska konsekvenserna utifrån barns och elevers olikheter. Kursen har sin utgångspunkt i en tvärvetenskaplig teoribildning och i kursen betonas en helhetssyn på människan. I kursen studeras värdegrunds-, jämställdhets- och likvärdighetsfrågor i relation till barn/elever i behov av särskilt stöd. Under kursen skall studenten inhämta kunskaper om hur olika faktorer påverkar individers möjligheter till delaktighet, utveckling och lärande. Den studerande skall efter genomgången kurs ha utvecklat en grundläggande kännedom om barns, ungdomars och vuxnas lärande, med särskild betoning på pedagogiska konsekvenser i situationer där hinder uppstår eller riskerar att uppstå. Kontinuerlig reflektion, kommunikation, föreläsningar och examninationer sker via distansöverbryggande tekning med obligatoriska träffar ca en gång i månaden.

Anmälan

Vill du veta mer om kursen?

I kursplanen beskrivs exempelvis kursens mål och innehåll samt kurslitteratur. Eftersom en kursplan kan förändras visas alltid information om när revidering har skett och för vilken period som kursplanen gäller för. Senast tio veckor innan kursstart skall en aktuell kursplan finnas publicerad.

Vanliga frågor om studier

Här hittar du vanliga frågor om hur det är att studera vid Luleå tekniska universitet.

Q  Hittar du inte svaret på din fråga?

Frågor om kursen

Har du detaljfrågor om kursen som du inte hittar svar på under kurssidorna eller i kursplanen, tveka inte att kontakta oss.