Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Projektkurs i brandteknik 7,5 högskolepoäng

Project course in fire engineering
Grundnivå, S0005B
Version
Kursplan gäller: Vår 2022 Lp 4 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G#
Ämne
Brandteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet A9). Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet 9)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
  Efter godkänd kurs ska studenten kunna:
- beskriva räddningstjänstens metod och teknik vid brand i byggnad, trafikolycka, utsläpp av farligt ämne och vattenlivräddning och arbete på hög höjd
- hantera den utrustning som krävs för att lösa dessa situationer
- beskriva och förstå de risker som uppkommer i ovanstående situationer samt redogöra för de säkerhetsåtgärder som krävs för att möta denna riskbild
- förklara räddningstjänstens och andra samhällsaktörers roller på en olycksplats 

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten kunna:

- agera som brandman, enskilt och i grupp, i vissa enkla, okomplicerade räddningstjänstsituationer
- identifiera utvecklingsområden samt muntligt och skriftlig beskriva hur räddningstjänster i dagsläget jobbar inom det aktuella utvecklingsområdet 


Kursinnehåll
  Kursen behandlar följande områden som utgör grundläggande förståelse för räddningstjänstsarbete:
- Grundläggande brandteori, brandförlopp.
- Genomgång av standardrutiner vid brand i byggnad (Taktik, organisation och viktig utrustning).
- Släckmedel/släckverkan (Även alternativa släckmetoder).
- Andningsskydd.
- Sökteknik (sökövning i kall rök).
- Vattenlivräddning: standardrutiner, utrusning och metoder.
- Trafikolycka: standardrutiner, metoder och teknik.
- Utsläpp av farligt ämne: standardrutiner, utrusning och metoder. 
- Arbete på hög höjd.

En projektuppgift ingår i kurs. Projektuppgift är skriftlig fördjupningsrapport inom något av räddningstjänstens operativa områden. Arbetet ska omfatta en kort beskrivning av nuläget, dvs. hur räddningstjänsterna i dagsläget jobbar inom det aktuella området.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Genomförande:
Undervisningen består av tre veckors praktiska och teoretiska övningar på räddningstjänstens övningsfält, Hertsön, och självstudier inför de praktiska övningarna. Övningsveckorna kan helt eller delvis genomföras utanför ordinarie terminstid, vilket beslutas i samråd mellan examinator, räddningstjänsten och studenter. 

I kursen tränas följande färdigheter:
- Förmåga till lagarbete och samverkan (projektarbete) i grupper där läraren bestämmer grupperna. 
- Förmåga till lagarbete och samverkan (de praktiska övningarna på räddningstjänstens övningsfält).
- Muntlig och skriftlig presentation. Muntlig opponering 
- Identifiera och använda lämplig litteratur inom det valda fördjupningsområdet 
- Agerande som brandman, enskilt och i grupp, i vissa enkla, okomplicerade räddningstjänstsituationer 


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
 Kursen består av två delar: de praktiska övningarna och projektuppgift. Betygssättning sker enligt betygsskala G U. Samtliga ingående examinationsmoment ska vara avklarade för slutbetyg på kursen. För att bli godkänd på kursen krävs obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid muntlig redovisning av projektuppgiften och alla planerade praktiska övningar på Räddningstjänst övningsfält.  


Övrigt
Vissa kostnader i samband med kursveckorna utanför Porsön står den enskilde studenten för.

Examinator
Michael Försth

Övergångsbestämmelser
Kursen S0005B motsvarar kursen ABS130

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
2020-12-11
Presentationsmaterial kommer att delas ut av lärare eller läggas ut på Canvas.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Praktiska övningarU G#4.50ObligatoriskH07
0002RapportU G#3.00ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen är fastställd av Institutionen för samhällsbyggnad 2007-01-31 att gälla från H07.

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2022-01-11