Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Statistik 2: slumpmodeller och inferens 7,5 högskolepoäng

Statistics 2: random models and inference
Grundnivå, S0005M
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Statistik
Ämnesgrupp (SCB)
Statistik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Statistik 1: undersökningsmetodik S0004M eller S0006M eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter att ha genomgått kursen förväntas den studerande kunna:
 • redogöra för de grundläggande stegen i en statistiskundersökning;
 • identifiera sannolikhetsfördelningar och beräkna sannolikheter för de situationer som behandlas i kursen;
 • använda statistiska metoder för att analysera modell- eller populationsegenskaper, dvs det som ofta kallas inferens såsom punktskattning, konfidensintervall samt hypotesprövning;
 • utifrån frågeställning och typ av data välja lämpliga statistiska analysmetoder bland dem som behandlas i kursen;
 • samla in, sammanställa, bearbeta och presentera data av olika typ;
 • skriftligt och muntligt redovisa resultat av genomförda statistiska undersökningar;
 • använda programvara, både statistisk och gängse kalkylprogram, för bearbetning, analys och presentation av datamaterial.

Kursinnehåll
Kursen består av följande moment:
 • Sannolikhetsteori: grundläggande metoder och modeller för slumpfenomen, bl.a. oberoende händelser, betingade sannolikheter och några välkända sannolikhetsfördelningar.
 • Inferens: metoder för att dra slutsatser om egenskaper i bakomliggande slumpmodeller eller populationer, bl.a. metoder punktskattning, konfidensintervall och hypotesprövning.

Genomförande
Kursen grundar sig på följande arbetssätt:
 • Handledningspass där de studerande arbetar med problemlösning under handledning av lärare. Detta arbete görs i regel i grupp.
 • Besvarande av frågeuppsättningar som läggs ut på kurswebb fortlöpande under kursen.
 • Inlämningsuppgifter.
 • Seminarier för genomgång av de moment i kursen som bygger på egna undersökningar. Ett exempel är arbetet med konstruktion av enkät som sedan följs upp med analys av erhållna datamaterial.
 • I kursen ingår grupparbeten som skall redovisas muntligt och/eller skriftligt. För att detta skall fungera krävs ett aktivt deltagande från den studerande under hela kursen.

Examination
Skriftlig tentamen vid kursens slut.
För godkänt på kursen krävs förutom godkänd tentamen även godkänt på de obligatoriska uppgifterna samt närvaro vid vissa lektioner.

Övrigt
Kursen S0005M ersätter och motsvarar till viss del S0007M men med större omfattning inom ämnesområdet. Kurserna kan inte ingå tillsammans i examen.

Examinator
Adam Jonsson

Litteratur. Gäller från Vår 2015 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Introduction to the Practice of Statistics; Moore, Mc Cabe & Craig. WH Freeman

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG *3.00ObligatoriskV15
0002Quizzar: webbaserade frågebatterierU G#2.50ObligatoriskV15
0003Obligatoriska uppgifterU G#2.00ObligatoriskV15

Kursplanen fastställd
av Mats Näsström 2014-06-10

Reviderad
av Niklas Lehto 2019-11-12