Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Statsvetenskap A, Politisk teori 7,5 högskolepoäng

Political Science A, Political Theory
Grundnivå, S0005N
Version
Kursplan gäller: Vår 2021 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap
Ingår i huvudområde
Statsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
- beskriva de centrala dragen i västerlandets politiska idéhistoria,
- förklara och analysera centrala begrepp inom politisk teori såsom t ex rättvisa, jämlikhet, jämställdhet, resursfördelning, makt, förhållande individ och stat.
- jämföra normativa ställningstaganden i olika politiska frågeställningar
- härleda och analysera moderna politiska ideologier med stöd av politisk idéhistoria och filosofi.
- förklara och analysera samtida samhällsfenomen utifrån politiska ideologier.
- delta aktivt och konstruktivt i seminariediskussioner
- författa och muntligen presentera skriftliga arbeten utifrån givna instruktioner och inom givna tidsramar.
- självständigt söka relevant kunskap i såväl tryckta som Internet-baserade källor och självständigt förhålla sig till, kritiskt granska samt värdera denna kunskap

Kursinnehåll
Kursen behandlar den politiska filosofins och de politiska ideologiernas härkomst och utveckling, centrala begrepp i politisk idéhistoria och filosofi samt vissa vetenskapsteoretiska begrepp.
 
Under kursen berörs följande områden:
- Politisk idéhistoria, från Platon och till våra dagar
- Grundläggande politiska begrepp och fenomen, såsom demokrati, makt och rättvisa
- Politiska ideologier

Genomgående i kursen behandlas också ett antal generiska färdigheter, vilka omsätts i praktisk tillämpning under kursens gång. Särskild vikt läggs vid förmågan att självständigt söka, värdera och kritiskt granska kunskap, samt vid förmågan att presentera och kommunicera denna såväl skriftligt som muntligt.


Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarie-/inlämningsuppgifter. Föreläsningarna utgör en översikt i politisk idéhistoria, politiska begrepp och olika politisk-teoretiska frågeställningar. Seminarie-/inlämningsuppgifterna utgör både inlärningstillfällen och examinationstillfällen. Uppgifterna syftar till att träna studenterna att beskriva, förklara och analysera olika politiska idéer och ideologier.

Examination
Kursen examineras genom obligatoriska seminarie-/inlämningsuppgifter motsvarande 3 hp under kursens gång samt genom skriftlig tentamen motsvarande 4,5 hp vid kursens slut. De obligatoriska uppgifterna examinerar en varierande uppsättning mål beroende på uppgifternas utformning. Målen att studenten efter avslutad ska visa förmåga att delta aktivt och konstruktivt i seminariediskussioner samt författa och presentera skriftliga arbeten utifrån givna instruktioner och inom givna tidsramar examineras dock alltid.
 
Den skriftliga tentamen examinerar målen att studenten efter avslutad kurs skall ha förmåga att:
- beskriva de centrala dragen i västerlandets politiska idéhistoria,
- förklara och analysera centrala begrepp inom politisk filosofi såsom t ex rättvisa, jämlikhet, jämställdhet, resursfördelning, makt, förhållande individ och stat.
- jämföra olika normativa ställningstaganden i olika politiska frågeställningar
- härleda och analysera moderna politiska ideologier med stöd av politisk idéhistoria och filosofi.
- förklara och analysera samtida samhällsfenomen utifrån politiska ideologier.

För obligatorisk uppgift ges betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). För skriftlig tentamen ges betyget Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Tilläggsuppgifter ges till de studerande som av olika skäl inte aktivt deltagit i seminarie- och gruppövningar.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Simon Matti

Övergångsbestämmelser
Kursen S0005N motsvarar kursen IES340

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Beckman, L & Mörkenstam, U. (red.) (senaste uppl.) Politisk teori. Malmö: Liber.
Hallberg, P., Jonsson, M. & Mörkenstam, U. (senaste uppl.): Tretton texter i politisk teori, Malmö: Liber.
Larsson, R. (senaste upplagan): Politiska ideologier i vår tid. Lund: Studentlitteratur.
Roberts, P & Sutch, P (senaste uppl.) Politiskt tänkande, En introduktion. Lund: Studentlitteratur.
Ekengren, A-M. & Hinnfors, J. (senaste uppl.). Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats. Lund: Studentlitteratur.
Ytterligare artiklar kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG *4.50ObligatoriskH07
0002Obligatoriska uppgifterU G#3.00ObligatoriskH07

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Instituionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-11-06