KURSPLAN

Brandtekniska beräkningar 7,5 Högskolepoäng

Analysis and design of fire loading in buildings
Grundnivå, S0006B
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2011-02-08

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-02-13

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Brandteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter fullgjord kurs förväntas studenten kunna:
• Förstå brands termiska påverkan på olika material och konstruktioner.
• Definiera och fullt förstå de tre olika typerna av värmeöverföring.
• Definiera och fullt förstå de tre olika typerna av termiska randvillkor.
• Beräkna värmeöverföring till ytor som utsätts för heta gaser och strålning genom brand.
• Beräkna med enkla metoder de temperaturer som uppstår i strukturer som utsätts för brand.
• Uppskatta tiden det tar för material att antändas.
• Förstå de vanligaste och enklaste metoderna för mätning av temperaturer och  vid höga temperaturnivåer.Kursinnehåll
Kursen innehåller grundläggande kunskaper inom värmelära och spridning av värme genom ledning, konvektion och strålning. Genom laborationer får studenterna en fördjupad insikt om dessa fenomen och deras relativa betydelse vid olika temperaturnivåer.  Kursen innehåller flera moment där matematiska kunskaper och förmågor utvecklas och tillämpas. De fysikaliska fenomenen värmeövergång genom naturlig och påtvingad konvektion studeras och flera nyutvecklade förenklade formler för tillämpning i olika brandtekniska sammanhang introduceras. Värmeöverföring genom strålning genomgås speciellt noggrant eftersom det är ett fenomen som har stor betydelse i brandtekniska sammanhang. Approximativa metoder införs för att beräkna strålningsintensitet från flammor. Begreppen resulterande emissivitet och vinkelkoefficient introduceras för att beräkna strålningsintensitet mellan ytor. Förhållandet mellan konvektion och strålning diskuteras ingående och begrepp som strålningstemperatur och det i sammanhanget nya begreppet adiabatisk yttemperatur, som bygger på nya forskningsrön, introduceras och förklaras. Begreppet används nu alltmer internationellt. Olika typer av termoelements känslighet för gastemperatur respektive strålningstemperatur visas bl.a. vid en laboration.

Genomförande
Undervisningen består av lektioner, inlämningsuppgifter, laborationer och muntlig redovisning. Undervisning i klassrum sker på svenska men labbhandledningar och studenternas redovisningar är på engelska. Vid lektionerna genomgås de olika momenten ovan muntligt och kompletteras med adekvata räkneövningar. Tentamen är på svenska. Det finns en lärobok som tagits fram för kursen och som täcker hela kursinnehållet.

Examination

Skriftlig tentamen med differentierade betyg. För att erhålla godkänt slutbetyg krävs att projektuppgifterna är godkända.


Examinator
Alexandra Byström

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 4 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Wickström, U. Temperature Calculation in Fire Safety Engineering

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5TG G U 3 4 5
0003Inlämningsuppgifter3.0TG U G#