Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Sjukgymnastik C:1 Klinisk utbildning 15 Högskolepoäng

Physiotherapy C:1 Clinical Education
Grundnivå, S0006H
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG
Ämne
Sjukgymnastik
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen förutsätter kunskaper motsvarande: Etiologi, patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos vid sjukdomar och skador under livsspannet (M0035H, M0036H). Grundläggande metoder för att undersöka, bedöma och behandla patienter med nedsatt funktion i extremitetsleder, nervsystem, andnings- och cirkulationssystem samt columna (S0064H/S0071H/S00zzH, S0065H/S0073H/ S00zzH och S0045H/S00zzH). Grundläggande sjukgymnastiska kliniska kunskaper, verksamhetsförlagd utbildning (S0031H). Datasökning, journalskrivning (S0058H, S0064H/S0071H/S00zzH). Kursen kräver dessutom följande godkända kurser: S0031H, S0058H, S0064H/S0071H/S00zzH, S0065H/S0073H/ S00zzH och S0045H/S00zzH.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten med en vetenskaplig förankring, utifrån gällande lagar och förordningar med ett etiskt synsätt kunna:

1) jämföra sjukgymnastisk praxis med teori för ett valt problem inom sjukgymnastik
2) söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå
3) kritiskt analysera och värdera sjukgymnastik inom ett valt område och ge stöd åt argument för sina slutsatser
4) Diskutera resultatet av sina studier på en vetenskaplig nivå


Kursinnehåll
Teoretiska och verksamhetsförlagda studier av ett valt problem inom sjukgymnastik

Genomförande
Studierna bedrivs självständigt. Studenten ska formulera ett problem inom sjukgymnastik för sina studier utifrån eget intresse. De teoretiska studierna av problemet motsvarande 7,5 Hp ska ge kunskaper om den vetenskapliga grunden för problemet. I de verksamhetsförlagda studierna som motsvarar 7,5 hp, studeras hur sjukgymnastisk praxis är relaterad till det vetenskapliga och teoretiska underlaget. Studenten handleds i de teoretiska studierna och rapportskrivningen av lärare. I de verksamhetsförlagda studierna handleds studenten av kliniskt verksamma vfu-handledare och uppläggningen av dessa görs i överenskommelse med denna handledare. Dessa studier kan bedrivas sammanhängande på heltid under fem veckor eller under flera kortare perioder eller bedrivas som deltidstudier under en längre period. De verksamhetsförlagda studierna innebär 150 timmars obligatorisk närvaro. Det studerade problemet, dess teoretiska bakgrund och jämförelsen med praxis ska beskrivas i en rapport och presenteras på ett seminarium.

Examination
Mål 1-4 examineras genom skriftlig rapport med seminarium av examinator. Obligatorisk närvaro i vfu intygas av vfu-handledare.

Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Endast en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare en omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.

Övrigt

Kursen ges på kandidatnivå inom ämnet sjukgymnastik. 

För att få tillgodoräkna sig kurser som utgör särskild behörighet för denna kurs måste prov/en vara genomfört senast: Omtentamens-perioden i december för VFU-kurser i Lp 3, Omtentamensperioden i mars för VFU-kurser i Lp 4, Tentamens-perioden i slutet på Lp4 för VFU-kurser i Lp 1 och Omtentamensperioden i augusti för VFU-kurser i Lp2.

Studiehandledning finns i kursrummet i Fronter


Övergångsbestämmelser


Examinator
Gunvor Gard

Övergångsbestämmelser
Kursen S0006H motsvarar kursen HFT019

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1
Litteratur och vetenskapliga publikationer med relevans för det studerade problemet.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0004Studier av sjukgymnastisk praxis7.5U G#
0005Rapport med seminarium7.5U G VG

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-13