Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Brandutsatta konstruktionselement 7,5 Högskolepoäng

Fire Exposed Structural Elements
Grundnivå, S0007B
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Brandteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Fysik 1 - F0004T, Branddynamik I - S0003B och Branddynamik II - S7002B


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat

  Det övergripande målet är att ge förståelse för:
• grundläggande materialegenskaper vid brand och beteende av brandutsatta konstruktioner,
• grunder till brandteknisk dimensionering av  konstruktionselement och enklare byggnader

  Efter avslutad kurs skall studenten :
• vara orienterad om husbyggnadsteknik
• kunna identifiera, behärska grundläggande beräkningsmetoder för dimensionering av bärande konstruktioner                                                                                                           
• tillägnat sig en byggnadsteknisk allmänbildning avseende begrepp, konstruktioner, bärförmåga vid brand,

  byggnadstekniskt brandskydd och utformning av byggnader för utrymning vid brand.
• ha kännedom om grundläggande materialegenskaper vid brand
• ha förståelse för grundläggandekrav på konstruktioner, utsatta för brand
• ha förståelse för grunder till brandteknisk dimensionering av konstruktionselement i drag, tryck och böjning


Kursinnehåll

Fakta ges för olika byggmaterial vid förhöjda temperaturer och grundläggande principer av konstruktionsbeteende i händelse av brand. Den senare  delen av kursen behandlar hur Eurokod anpassade till Boverkets konstruktionsregler ska användas för att bestämma kritisktemperatur och kritisklast för oskyddade pelare och balkar, samt för att dimensionera brandskydd för pelare och balkar.


Genomförande
Undervisningen består av lektioner, inlämningsuppgifter, laborationer (en pelare utsatt för tryckkraft i brandprovningsugnen). Skriftlig tentamen med differentierade betyg. För att erhålla godkänt slutbetyg krävs att projektuppgifter och laborationer är godkända.

Examination
Skriftlig tentamen med differentierade betyg. Inlämningsuppgift. För att få skriva tentamen krävs godkända inlämningsuppgifter.

Övrigt
Kan inte ingå i examen tillsammans med S0004B

Examinator
Alexandra Byström

Övergångsbestämmelser
Kursen S0007B motsvarar kursen S0004B

Litteratur. Gäller från Vår 2017 Lp 4
Europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna, och Boverkets föreskriftsserie ( EKS)
Jean-Marc Franssen, Paulo Vila Real: Fire design of steel structures, ECCS and Ernst&Sohn, 2010010

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5TG G U 3 4 5
0002Inlämningsuppgifter3.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Eva Gunneriusson 2016-06-13

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2018-02-13