Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Statsvetenskap A, Jämförande politik 7,5 högskolepoäng

Political Science A, Comparative Politics
Grundnivå, S0007N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap
Ingår i huvudområde
Statsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Hur fungerar politiken i andra länder? På vilka sätt skiljer sig det politiska systemet i en demokrati och en diktatur? På vilka sätt kan politiken organiseras för att nå en balans mellan värden som effektivitet, legitimitet och maktdelning? Jämförande politik är studiet av, och metoderna för att studera, olika politiska enheter och system, antingen delvis eller i sin helhet. I huvudsak studeras och jämförs andra (än Sverige) staters politiska system och institutioner. Jämförande politik används för att förklara och analysera frågor om hur, varför och med vilka konsekvenser politiken fungerar i andra länder, samt för att bättre förstå skapandet och utformandet av nya politiska institutioner, processer eller system. Genomgående i kursen behandlas också ett antal generiska färdigheter, vilka omsätts i praktisk tillämpning under kursens gång. Särskild vikt läggs vid förmågan att självständigt söka, värdera och kritiskt granska kunskap, samt vid förmågan att presentera och kommunicera denna på ett strukturerat sätt.

Efter avslutad kurs ska studenten uppvisa:
• Förmåga att beskriva samt förklara de huvudsakliga processerna, aktörerna och funktionerna som utgör det politiska systemet.
• Förmåga att applicera grundläggande begrepp och analysverktyg för att beskriva och jämföra politiska system i olika stater.
• Förmåga att förklara och beskriva orsaker till såväl som effekter av institutionella val.
• Förmåga att delta aktivt och konstruktivt i seminariediskussioner.
• Förmåga att författa och presentera skriftliga arbeten på ett strukturerat sätt och inom givna tids- och utrymmesramar.
• Förmåga att självständigt söka relevant kunskap i såväl tryckta som Internet-baserade källor.
• Förmåga att självständigt förhålla sig till, kritiskt granska samt värdera denna kunskap.
• Färdigheter inom presentations- och kommunikationsteknik.

Kursinnehåll
Kursen behandlar grundläggande teorier, begrepp och analysmetoder inom den jämförande politiken och fokuserar på det politiska systemets huvudsakliga beståndsdelar och aktörer. Under kursen kommer följande områden att behandlas:
• Grundläggande teorier och metoder i jämförande politik
• Former av demokrati och diktatur
• Politiska systemfunktioner: politisk kultur och politisk socialisation
• Intresseartikulering och politiskt deltagande
• Institutioner för intresseaggregering: politiska partier och valsystem
• Maktdelning och politiskt beslutsfattande
• Offentlig policy och implementeringsprocesser

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, övningsuppgifter enskilt och i grupp samt handledning. Syftet med föreläsningarna är att introducera studenterna till de centrala teman som ingår i kursen och ge exempel på deras empiriska tillämpning. Seminarierna och övningsuppgifterna syftar framförallt till att fördjupa förståelsen av funktioner, processer och aktörer i det politiska systemet, samt att applicera denna kunskap på studiet av olika stater. Aktivt deltagande i seminarieuppgifterna är obligatoriskt och tilläggsuppgifter ges till den som av olika skäl inte deltagit.

Genomförandet av kursen kan komma att ske på engelska.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen; muntliga redovisningar av och seminariediskussioner kring övningsuppgifter samt skriftliga inlämningar. Den skriftliga tentamen examinerar målet att beskriva samt förklara de huvudsakliga processerna, aktörerna och funktionerna som utgör det politiska systemet. Genom seminarieövningarna och de skriftliga uppgifterna examineras målen att applicera grundläggande begrepp och analysverktyg för att beskriva och jämföra politiska system i olika stater; att självständigt och kritiskt analysera orsaker till såväl som effekter av institutionella val; samt att delta aktivt och konstruktivt i seminariediskussioner. Skriftliga inlämningar examinerar dessutom målet att författa och presentera skriftliga arbeten på ett strukturerat sätt och inom givna tidsramar. 
Samtliga examinationer bildar underlag för slutbetyg för kursen enligt fördelningen tentamen 50 %, seminarieuppgifter och skriftliga inlämningar 50 %. Betyg på kursen sätts först när alla prov har inlämnats och alla obligatoriska moment är avklarade. Betygsskalan utgörs av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen S0007N motsvarar kursen IES342.

Examinator
Simon Matti

Övergångsbestämmelser
Kursen S0007N motsvarar kursen IES342

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Sanne, Marika (senaste upplagan) Skrivråd för statsvetare. Lund:Studentlitteratur.
Anckar, C., Bengtsson, Å., Denk, T. & Karvonen, L. (2013/senaste upplagan). Komparativ politik – institutioner och beteende. Lund: Studentlitteratur (320 sidor)
Denk, T. & Anckar C. (red.) (2015). Komparativ politik – Nio politiska system. Lund: Studentlitteratur (295 sidor)

Artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0003Tentamen samt skriftliga och muntliga uppgifterU G VG *7.50ObligatoriskH10

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17