KURSPLAN

Grafikprogrammering och algoritmer 7,5 högskolepoäng

Graphics programming and algorithms
Grundnivå, S0008E
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2020-06-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Medieteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper i programmering, t.ex D0037D Objektorienterad programmering, D0009E Introduktion till programmering och D0041D Datastrukturer och algoritmer. Kunskaper i matematik M0043M Matematik II - Integralkalkyl och linjär algebra, samt inom grafikprogrammering, t.ex S0006E Programmering av realtidsgrafik eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att ge studenten en fördjupad förståelse för teorier inom området datorgrafik, samt förståelse för underliggande principer och algoritmer bakom realtidsrendering. Studenten skall kunna:
 • Med brett kunnande inom området datorgrafik förstå samband på systemnivå, och tillämpa kunskaper i matematik och naturvetenskap för specifika frågeställningar. Det visas genom redovisning av koncept för realtidsrendering i datorspel.   
 • Modellera, simulera, förutsäga och utvärdera metoder och algoritmer för realtidsrendering inom datorspel. Det visas genom laboration med simulering.
 • Identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Det visas genom redovisning av fördjupningsstudie med identifiering av fortsatt arbete.
 • Förstå, implementera och utveckla algoritmer för datorgrafik och realtidsrendering i datorspel.
 • Ha insikt i datorgrafikens roll i datorspel samt insikt i utvecklingsprocessen.
 • Implementera och utveckla optimeringsalgoritmer för datorgrafik

Kursinnehåll
Under kursens gång behandlas: 
 • Pipeline optimering
 • Grafikaccelerations algoritmer
 • Kurvor och ytor
 • Avancerade realtidsrenderingstekniker
 • Global illumination
 • Terrain rendering
 • Animation systems
 • Hantering av meshes

Genomförande
Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och vetenskapliga uppsatser. Obligatoriskt deltagande vid laborationer.

Examination
Obligatoriska inlämningsuppgifter i form av laborationer och uppsatser och tentamina kan förekomma. Varje inlämningsuppgift betygssätts, varefter slutbetyget för kursen är en sammanvägning av dessa betyg. I varje inlämningsuppgift specificeras vad som krävs för respektive betyg.

Examinator
Patrik Holmlund

Övergångsbestämmelser
Kursen S0008E motsvarar kursen S0010D

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Titel: Real-Time Rendering, Fourth Edition
Författare: Akenine-Möller Tomas, Haines Eric, Naty Hoffman
ISBN-10: 9781138627000

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001LaborationU G#4.00ObligatoriskH16
0002TentamenG U 3 4 53.50ObligatoriskH16