Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grafikprogrammering och algoritmer 7,5 högskolepoäng

Graphics programming and algorithms
Grundnivå, S0008E
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Medieteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Datateknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt kunskaper i programmering, t.ex D0037D Objektorienterad programmering, D0009E Introduktion till programmering och D0041D Datastrukturer och algoritmer. Kunskaper i matematik motsvarande M0051M Integraler, vektorer och matriser, samt inom grafikprogrammering, t.ex S0006E Programmering av realtidsgrafik eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen syftar till att ge studenten en fördjupad förståelse för teorier inom området datorgrafik, samt förståelse för underliggande principer och algoritmer bakom realtidsrendering. Efter godkänd kurs ska studenten kunna visa:
 • brett kunnande inom området datorgrafik samt förstå samband på systemnivå
 • förmåga att tillämpa kunskaper i matematik och naturvetenskap för specifika frågeställningar. Det visas genom redovisning av koncept för realtidsrendering i datorspel.   
 • förmåga att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera metoder och algoritmer för realtidsrendering inom datorspel. Det visas genom laboration med simulering.
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens. Det visas genom redovisning av fördjupningsstudie med identifiering av fortsatt arbete.
 • förmåga att förstå, implementera och utveckla algoritmer för datorgrafik och realtidsrendering i datorspel.
 • kännedom och insikt i datorgrafikens roll i datorspel samt insikt i utvecklingsprocessen.
 • förmåga att implementera och utveckla optimeringsalgoritmer för datorgrafik

Kursinnehåll
Under kursens gång behandlas: 
 • Pipeline optimering
 • Grafikaccelerations algoritmer
 • Kurvor och ytor
 • Avancerade realtidsrenderingstekniker
 • Global illumination
 • Terrain rendering
 • Animation systems
 • Hantering av meshes

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer och vetenskapliga uppsatser. Obligatoriskt deltagande vid laborationer.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen och obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examinator
Patrik Holmlund

Övergångsbestämmelser
Kursen S0008E motsvarar kursen S0010D

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Titel: Real-Time Rendering, Fourth Edition
Författare: Akenine-Möller Tomas, Haines Eric, Naty Hoffman
ISBN-10: 9781138627000

Kursgivare
Institutionen för system- och rymdteknik (SRT)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001LaborationU G#4.00ObligatoriskH16
0003Skriftlig tentamenG U 3 4 53.50ObligatoriskH21

Kursplanen fastställd
av Jonny Johansson, HUL SRT 2016-02-15

Reviderad
av Jonny Johansson, HUL SRT 2021-02-17