Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Sannolikhetslära och statistik 7,5 högskolepoäng

Probability Theory and Statistics
Grundnivå, S0008M
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
G U 3 4 5
Ämne
Matematisk statistik
Ämnesgrupp (SCB)
Matematisk statistik
Ingår i huvudområde
Teknisk fysik och elektroteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Differentialkalkyl M0029M, Linjär algebra och integralkalkyl M0030M och Linjär algebra M0033M eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Indelat i tre kategorier nedan, ska du som student efter genomgången kurs:

1. Kunskap och förståelse

  • kunna definiera beskrivande storheter för statistiska fördelningar och datamaterial, såsom läges- och spridningsmått.
  • ha kunskap om grundläggande begrepp och metoder från sannolikhetsteori och statistisk teori samt förstå innebörden av begreppet statistisk modell

2. Färdighet och förmåga

  • Kunna använda statistisk programvara för bearbetning, analys och presentation av datamaterial.
  • Formulera och använda några vanligt förekommande statistiska modeller.
  • Kunna tillämpa de statistiska analysmetoder som kursen behandlar.

3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kunna bedöma när statistiska metoder är användbara.
  • Kunna uppskatta hur osäkerhet påverkar slutsatser samt kvantifiera risker för felaktiga beslut

Kursinnehåll
Kursen består i stora drag av följande moment:

Beskrivande statistik och explorativ dataanalys: De vanligast förekommande metoderna behandlas, inklusive läges och spridningsmått, histogram och lådagram.
Sannolikhetsteori: Grundläggande begrepp och modeller för slumpmässiga fenomen, de vanligast förekommande fördelningarna, centrala gränsvärdessatsen, funktioner av stokastiska variabler, betingade och flerdimensionella fördelningar, inkl. den tvådimensionella normalfördelningen. Statistisk inferensteori: Punkt-, intervallskattning och hypotesprövning i icke-parametriska situationer samt för de vanligaste fördelningarna, metoder för jämförelser mellan två populationer. Simuleringsmetoder: Introduktion till statistiska simulerings - och beräkningsmetoder.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av lektioner, laborationer, webbaserade uppgifter (webbuppgifter) och föreläsningar. Undervisningen på lektionerna bedrivs i form av samarbetslärande i smågrupper, vilket innebär att studenterna under lektionstid arbetar tillsammans i grupper om fyra i klassrummet. Läraren diskuterar med grupperna och svarar på frågor, men gör genomgångar vid tavlan i mindre utsträckning. De tre laborationerna behandlar momenten Beskrivande statistik och explorativ dataanalys, Statistisk inferensteori, samt simuleringsmetoder och genomförs med hjälp av statistisk programvara såsom tex Minitab eller Matlab. Webbuppgifterna görs kontinuerligt under kursens gång.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
För betyg 3 krävs godkända laborationer samt godkänt på den första delen av den skriftliga tentamen. För betyg 4 och 5 krävs dessutom att den mer utförliga, andra delen, av tentamen skrivs. Frivilliga webbuppgifter kan ge bonuspoäng till den första delen av tentamen.

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med S0001M.

Examinator
Jesper Martinsson

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
K. Vännman, A. Jonsson: Matematisk statistik, tredje uppl. Övrigt kursmaterial finns tillgängligt i det digitala kursrummet i Canvas.

Kursgivare
Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002LaborationU G#2.20ObligatoriskV10
0005Skriftlig tentamenG U 3 4 55.30ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Instiutionen för Matematik 2010-02-12

Reviderad
av Huvudansvarig utbildningsledare Niklas Lehto 2021-02-17