KURSPLAN

Statsvetenskap A, Internationell politik 7,5 Högskolepoäng

Political Science A, International Politics
Grundnivå, S0008N
Version
Kursplan gäller: Höst 2018 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-06-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap
Ingår i huvudområde
Statsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
- utifrån olika teoretiska skolbildningar beskriva det internationella politiska systemet och dess utveckling i modern tid
- utifrån olika teoretiska skolbildningar analysera orsakerna till konflikter och krig, men även internationella freds- och samarbetssträvanden
- beskriva och förklara processer som äger rum inom det internationella politiska systemet såsom exempelvis krig och konflikter, internationellt samarbete och globalisering
- beskriva utvecklingen på olika politikområden inom det internationella politiska systemet.
- beskriva och jämföra övergripande utvecklingstendenser i det internationella politiska systemet
- delta aktivt och konstruktivt i seminariediskussioner
- författa och presentera skriftliga arbeten utifrån givna instruktioner och inom givna tidsramar.
- söka relevant kunskap i såväl tryckta som Internet-baserade källor och självständigt förhålla sig till, kritiskt granska samt värdera denna kunskap


Kursinnehåll
Den första delen av kursen analyserar olika aktörer som samexisterar på det internationella planet och behandlar frågor av typen: Vad har huvudaktörerna, dvs olika stater, för mål och vilka medel använder de för att nå dessa? Kursen analyserar också interaktionen mellan två eller flera aktörer på den internationella arenan. Vidare behandlar kursen olika teoretiska skolbildningar i studiet av internationell politik och hur dessa kan användas vid en analys av de faktiska händelserna på den internationella arenan både förr och nu.

Genomgående i kursen behandlas också ett antal generiska färdigheter, vilka omsätts i praktisk tillämpning under kursens gång. Särskild vikt läggs vid förmågan att självständigt söka, värdera och kritiskt granska kunskap, samt vid förmågan att presentera och kommunicera denna såväl skriftligt som muntligt.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar och seminarie-/inlämningsuppgifter. Föreläsningarna utgör en översikt av teoretiska skolbildningar inom internationell politik, förklaringar av återkommande begrepp och genomgångar av olika fenomen i det internationella politiska systemet. Seminarie-/inlämningsuppgifterna utgör både inlärningstillfällen och examinationstillfällen. Uppgifterna syftar till att träna studenterna att beskriva och förklara grundläggande begrepp, teorier och fenomen som är relevanta för studier av internationell politik.

Examination
Kursen examineras genom obligatoriska seminarie-/inlämningsuppgifter motsvarande 3 hp under kursens gång samt genom skriftlig tentamen motsvarande 4,5 hp vid kursens slut. De obligatoriska uppgifterna examinerar en varierande uppsättning mål beroende på uppgifternas utformning. Målen att studenten efter avslutad kurs ska visa förmåga att delta aktivt och konstruktivt i seminariediskussioner samt författa och presentera skriftliga arbeten utifrån givna instruktioner och inom givna tidsramar examineras dock alltid.

Den skriftliga tentamen examinerar dock samtliga mål att studenten efter avslutad kurs skall ha förmåga att:
- utifrån olika teoretiska skolbildningar beskriva det internationella politiska systemet och dess utveckling i modern tid
- utifrån olika teoretiska skolbildningar analysera orsakerna till konflikter och krig, men även internationella freds- och samarbetssträvanden
- beskriva och förklara processer som äger rum inom det internationella politiska systemet såsom exempelvis krig och konflikter, internationellt samarbete och globalisering
- beskriva utvecklingen på olika politikområden inom det internationella politiska systemet
- beskriva och jämföra övergripande utvecklingstendenser i det internationella politiska systemet

För obligatorisk uppgift ges betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). För skriftlig tentamen ges betyget Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Tilläggsuppgifter ges till de studerande som av olika skäl inte aktivt deltagit i seminarie- och gruppövningar.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen S0008N motsvarar kursen IES343.

Examinator
Simon Matti

Övergångsbestämmelser
Kursen S0008N motsvarar kursen IES343

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Nye, Joseph (2011). Att förstå internationella konflikter. Malmö: Liber. (Bearbetad av Fredrik Bynander).
Gustavsson, Jakob & Tallberg, Jonas (red). (2014). Internationella relationer. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur.
Sanne, Marika (2000) Skrivråd för statsvetare. Lund: Studentlitteratur.
Artiklar tillkommer

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Tentamen4.5TG U G VG
0002Obligatoriska uppgifter3.0TG U G#

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.