Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Byggkonstruktion brand 7,5 högskolepoäng

Structural Design and Fire
Grundnivå, S0010B
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
G U 3 4 5
Ämne
Brandteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Byggteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt B0002B Konstruktionsteknik och K0002B Byggmaterial eller motsvarande kurser.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
  Kursens mål är att studenten
dels ska kunna
• beskriva och förklara grunderna i dagens dimensioneringsfilosofi 
• bestämma dimensionerande laster på byggnadsverk och byggnadsdelar
• dimensionera stål-, trä- och betongelement för böjande moment, tvärkraft och normalkraft
• kunna beräkna moment-, tvärkrafts- och normalkraftskapacitet för stål-, trä- och betongelement
under normala förhållanden och vid brand, 
dels kunna
• beskriva byggnadstekniskt brandskydd och utformning av byggnader för utrymning vid brand
• beskriva grundläggande materialegenskaper vid brand
• förklara grundläggande krav på konstruktioner utsatta för brand
samt
• kunna planera och utföra laborationsuppgifter i grupp, bearbeta resultat och presentera dem skriftligt (laborationsrapport)


Kursinnehåll
  Grunderna i dagens dimensioneringsfilosofi
• statistiskt/probabilistiskt synsätt
• säkerhet mot brott, bärförmåga och lasteffekt, gränstillstånd
• säkerhetsklass

Dimensionerande laster på byggnadsverk och byggnadsdelar enligt norm
• lasters variation – i rummet och över tid
• lasttyper – egentyngd, nyttig last, snölast, vindlast, brand, jordtryck osv.
• lastnivåer – karakteristiskt värde, kombinationsvärde, frekvent värde och kvasi-permanent värde
• lastkombinationer – statisk jämvikt, brottgränstillstånd, bruksgränstillstånd, olyckslast

Betong-, stål- och träelement
• dimensioneringsprinciper
• dimensionering och bärförmåga med hänsyn till moment och tvärkraft
• dimensionering och bärförmåga med hänsyn till knäckning
• Inverkan av tvärsnittsform och materialegenskaper samt konstruktiv utformning på bärförmåga undersöks i laboration genom provning av två träbalkar respektive genom byggande och provning av en fackverksbro av trä.

Brand
• byggnadsklassificering och brandsäkerhetsklasser vid förenklad dimensionering
• standardbränderna och deras tillämpning
• enklare temperaturberäkningar enligt tabell
• materialegenskaper vid förhöjd temperatur
• kritisk temperatur och kritisk last för oskyddade element
• dimensionering av brandskydd
• Inverkan på bärförmågan hos ett element belastat med normalkraft och av brand undersöks i laboration 

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Bakgrunder och teorier till kursinnehållet härleds, presenteras och exemplifieras på föreläsningar.

Dimensioneringsmetodik till kursinnehållet tränas 
• enskilt på övningspass i klassrum för enklare element 

Förmågan att planera och utföra uppgifter i grupp tränas i tre laborationsuppgifter där teorier och dimensioneringsmetodik verifieras genom
• en träbro som konstrueras och byggs varefter lastkapaciteten kontrolleras
• två balkar av limträ och konstruktionsvirke, stagade mot vippning, som provas i trepunktsböjning till brott
• ett element belastat med normalkraft och av brand varefter lastkapaciteten kontrolleras


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Bakgrund och teorier samt dimensioneringsmetodik för enklare bärverk examineras med skriftlig tentamen. Betygsskala: U, 3, 4, 5.

Dimensioneringsmetodik samt förmågan att planera och utföra laborationsuppgifter i grupp, bearbeta data och presentera resultat examineras genom skriftliga laborationsrapporter. Betygsskala U, G.


Examinator
Martin Nilsson

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1
Isaksson, T., Mårtensson, A. & Thelandersson, S. (2020). Byggkonstruktion. Studentlitteratur. ISBN 9789144138558.

Kursgivare
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001LaborationU G#2.50ObligatoriskV21
0002TentamenG U 3 4 55.00ObligatoriskV21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2020-02-14

Reviderad
av Biträdande huvudutbildningsledare Eva Gunneriusson, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 2021-02-17