Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Organisations- och arbetssociologi 7,5 högskolepoäng

Organisation and work sociology
Grundnivå, S0016A
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi
Ingår i huvudområde
Sociologi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 1a/1b/1c och Samhällskunskap 1a/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik A och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Målet är att den studerande ska efter avslutad kurs visa att de både muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp, kan beskriva och analysera;

  • Relevanta teorier om organisation och arbete,
  • Arbetets villkor i samhället och mäns och kvinnors relation till arbete
  • Organisationsteorier ur ett genus- och etnicitetperspektiv

Kursinnehåll
Studenterna kommer att i grupparbeten, genom filmanalys och i uppsatsskrivande tränas att beskriva och analysera olika organisationsteorier i ett empiriskt sammanhang. De kommer även att genom deltagande observation förberedas att förstå sambandet mellan olika former av organisationskulturer. I kursen kommer organisationssociologin att behandlas ur ett historiskt perspektiv samt dess utveckling fram till idag. Olika organisationsformer från byråkrati till projektorganisationer kommer att belysas samt dess betydelse för olika verksamheter in samhället. Arbetets villkor i det moderna samhället och i organisationer kommer också att beskrivas och diskuteras från en rad synvinklar. Kursen avser att ge en begreppslig kunskap om hur organisationer fungerar samt varför det finns organisationer. Dessutom beskrivs kvinnors och mäns relationer till arbetet och organisationen ur ett etnicitet och genusperspektiv.

Genomförande
Föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Närvaro är obligatoriskt om inte annat anges i schemat.

Examination
Muntligt och skriftligt i form av ett paper.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Anna Jansson

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
• Abrahamsson, B. och Andersen, J-A.(2005): Organisation - att beskriva och förstå organisationer. 4:e upplagan. Liber Ekonomi.
• Wahl, A., Holgersson, C., Höök, P. & Linghag, S. (2018): Det ordnar sig: teorier om organisation och kön. 3:e upplagan. Studentlitteratur.
• Artiklar tillkommer

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Seminarium filmanalysU G#1.00ObligatoriskH15
0003GruppuppgiftU G#1.50ObligatoriskH15
0004HemtentamenU G VG *5.00ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-01-31

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-06-18