Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Statsvetenskap C, Policyanalys 7,5 Högskolepoäng

Political Science C, Policy Analysis
Grundnivå, S0017N
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Vår 2015 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Statsvetenskap B 30 hp, t ex S0009N, S0011N, S0029N, S0030N eller motsvarande.


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat
Hur skapas offentlig policy, vem har makten över politiken och hur kan en plötslig policyförändring förklaras?  Kursen handlar om den offentliga policyprocessen. Med utgångspunkt i statsvetenskapliga begrepp som kollektiva dilemman, makt och institutioner, studeras olika teorier om hur policy blir till samt olika ansatser i studiet av policyprocessen.  
Efter avslutad kurs ska studenten visa fördjupade kunskaper i den statsvetenskapliga teoribildningen och disciplinens angreppssätt genom att ha förmåga att:
•    Beskriva policyanalysens utveckling och dess tillämpning inom ämnet statsvetenskap
•    Beskriva och kategorisera olika betydelser av begreppet offentlig policy
•    Beskriva, analysera och jämföra olika perspektiv och teorier om hur offentlig policy skapas
•    Beskriva, analysera och jämföra olika ansatser för att förstå den offentliga policyprocessen, samt förmåga att värdera dessa i studier av offentliga policyprocesser
•    Tillgodogöra sig vetenskapliga artiklar
•    Tillämpa de teoretiska kunskaperna i studiet av empiriska processer
•    Kommunicera ovanstående färdigheter muntligt såväl som skriftli

Kursinnehåll
Följande områden behandlas:
Kursen behandlar olika ansatser inom den samtida policyforskningen.  Ett antal centrala teorier om policyprocessen, samt olika ansatser för att studera offentlig problemlösning och dess organisering, behandlas.
•    Kollektiva dilemman, makt och offentlig policy som begrepp
•    Policyanalysens utveckling och tillämpning inom ämnet statsvetenskap
•    Teoretiska perspektiv på policyprocessen: strukturella-, institutionella- och intresse-baserade perspektiv
•    Policyprocessen: från problemformulering till implementering
•    Teoretiska ramverk och modeller i studiet av policyprocessen, till exempel Advocacy Coalition Framework, Institutional Rational Choice, Multiple Streams, Policy network approach

Genomförande
Den första delen av kursen består av föreläsningar och seminarier med tillhörande uppgifter. Föreläsningarna introducerar kursens olika teman som därefter följs upp och behandlas vid seminarierna.
Under den andra delen av kursen arbetar studenten individuellt med en rapport som seminariebehandlas i slutet av kursen. Uppgiften syftar till att tillämpa de teoretiska kunskaperna, och metodologiska färdigheterna, på en empirisk policyprocess.

Examination
Kursen examineras kontinuerligt genom seminariebehandling av obligatoriska uppgifter (3.0 hp) samt genom en skriftlig rapport som seminariebehandlas (4.5 hp). Betygen U, G, VG ges för både moment.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med IES367 Statsvetenskap D, Policyanalys

Examinator
Annica Sandström

Övergångsbestämmelser
Kursen S0017N motsvarar kursen IES363

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Knill, Christoph och Jale Tosun (2012) Public Policy. A New Introduction. Palgrave Macmillan.
Sabtier, Paul A (2007) Theories of the Policy Process. Boulder, Colorado: West view Press.
Sanne, Marika (2000) Skrivråd för statsvetare. Lund:Studentlitteratur.
Vetenskapliga artiklar tillkommer som obligatorisk del av litteraturen (förteckning lämnas vid kursstart).

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Rapport4.5U G VG
0002Seminarier3.0U G VG

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14