Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Handledning i vård, socialt arbete och rehabilitering 7,5 högskolepoäng

Supervision in care, social care and rehabilitation
Grundnivå, S0019H
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 2 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Hälsopedagogik
Ämnesgrupp (SCB)
Pedagogik

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Examen från minst 3-årig hälso-sjukvårdsutbildning (såsom fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, röntgensjuksköterska, biomedicinsk analytiker, dietist, logoped eller liknande).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten med en vetenskaplig förankring, utifrån gällande lagar och förordningar med ett etiskt synsätt, kunna:

Förklara pedagogiska teorier och dess inverkan på mötet mellan handledare och studenter i verksamhetsförlagd utbildning.
Förklara och jämföra olika modeller och dess konsekvenser för handledning.
Reflektera över och utifrån en pedagogisk grundsyn bedöma sin egen roll och sitt eget perspektiv på handledning.
Beskriva reflektionens betydelse för lärande i VFU.

Kursinnehåll

- Pedagogiska teorier
- Modeller för handledning
- Kommunikation
- Professionsetik och yrkesetiska riktlinjer


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Utbildningen är utformad som en distansutbildning och genomförs på kvartsfart. Kursen är fristående. Kursen bygger på studentens tidigare erfarenheter och aktiva kunskapssökande. Undervisning och lärande sker genom egna studier, studieuppgifter och seminarier. Föreläsningar ges inom valda kursavsnitt.  Kurskrav obligatoriskt deltagande vid seminarier och examinationsseminarier.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig individuell rapport och seminarium.
Betygskriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Övrigt
Kursen ges på grundnivå. Studiehandledning finns i kursrummet i Canvas.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter HFT616.

Examinator
Sebastian Gabrielsson

Övergångsbestämmelser
Kursen S0019H motsvarar kursen HFT616

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Cajvert, L. (senaste uppl.). Studenthandledning: under verksamhetsförlagd utbildning. Lund: Studentlitteratur.
Hultgren, S. (2013). Tid för samtal: vad talar vi om egentligen?. (1. uppl.) Stockholm: Liber.

Referenslitteratur och vetenskapliga artiklar tillkommer.


Sök böcker på biblioteket »

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0012Studieuppgift med seminariumU G#1.50ObligatoriskH16
0013Individuell skriftlig rapport och seminariumU G VG *4.50ObligatoriskH17
0014Studieuppgift med seminariumU G#1.50ObligatoriskH17

Kursplanen fastställd
av prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2021-08-10