Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Modern sociologisk teori 7,5 högskolepoäng

Contemporary sociological theory
Grundnivå, S0022A
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi
Ingår i huvudområde
Sociologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat kursen Grundläggande sociologisk teori (S0015A) 7,5 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs ha en god överblick över den moderna sociologiska teoribildningen från 1920- fram till 2000-talet. I kursen sker en fördjupning i fyra originalverk samt i två utvalda sociologers teorier, som appliceras på nutida förhållanden. Därmed förmedlas en träning i att tänka sociologiskt. Studenterna ska vara kapabla att självständigt analysera två sociologer och deras problemställningar utifrån en teoretisk begreppsapparat - läsarter - samt i en vetenskaplig uppsats presentera sitt resultat.

Kursinnehåll
Kursen bygger vidare på de kunskaper som studenten har från grundläggande kurser. Kursen innefattar; Fördjupning av aktuell sociologisk teori som är relaterat till tidigare kurser, med fokus på samhälle, organisation, individ, straff och övervakning och ett genusperspektiv.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar vilka skall ses som ett komplement till kurslitteraturen. Kursen förutsätter också ett aktivt deltagande i seminarier.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examination sker dels genom aktivt deltagande i seminarier samt genom författandet av en vetenskaplig uppsats. Seminarium 2,5 hp Uppsats 5,0 hp

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter momentet Sociologisk teori i ARS300/S0001A.

Examinator
Fredrik Sjögren

Litteratur. Gäller från Vår 2021 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Andersen, H. & Kaspersen, L.B. (red.) (2007). Klassisk och modern samhällsteori. (3., [utvidgade och rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. (Urval)
Hedenus, A., Björk, S. & Shmulyar Gréen, O. (red.) (2015). Feministiskt tänkande och sociologi: teorier, begrepp och tillämpningar. Lund: Studentlitteratur. (Urval)
Connell, Raewyn. (2008). Maskuliniteter. Göteborg: Daidalos.
Foucault, Michel (2017). Övervakning och straff: fängelsets födelse. Lund: Arkiv förlag.
Skeggs, Beverley (2000). Att bli respektabel: konstruktioner av klass och kön. Göteborg: Daidalos.
Beck, Ulrich (2012). Risksamhället: på väg mot en annan modernitet. Göteborg: Daidalos. (urval)

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002RapportU G VG *5.00ObligatoriskV09
0003SeminariumU G#2.50ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
Kursplanen fastställd av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-12-13.

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17