KURSPLAN

Modern sociologisk teori 7,5 högskolepoäng

Contemporary sociological theory
Grundnivå, S0022A
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Kursplanen fastställd av Institutionen för arbetsvetenskap 2007-12-13.

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi
Ingår i huvudområde
Sociologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kunskaper motsvarande Grundläggande sociologisk teori, S0015A.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter avslutad kurs ha en god överblick över den moderna sociologiska teoribildningen från 1920- fram till 2000-talet. I kursen sker en fördjupning i fyra originalverk samt i två utvalda sociologers teorier, som appliceras på nutida förhållanden. Därmed förmedlas en träning i att tänka sociologiskt. Studenterna ska vara kapabla att självständigt analysera två sociologer och deras problemställningar utifrån en teoretisk begreppsapparat - läsarter - samt i en vetenskaplig uppsats presentera sitt resultat.

Kursinnehåll
Kursen bygger vidare på de kunskaper som studenten har från grundläggande kurser. Kursen innefattar; Fördjupning av aktuell sociologisk teori som är relaterat till tidigare kurser, med fokus på samhälle, organisation, individ, straff och övervakning och ett genusperspektiv.

Genomförande
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar vilka skall ses som ett komplement till kurslitteraturen. Kursen förutsätter också ett aktivt deltagande i seminarier.

Examination
Examination sker dels genom aktivt deltagande i seminarier samt genom författandet av en vetenskaplig uppsats. Seminarium 2,5 hp Uppsats 5,0 hp

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter momentet Sociologisk teori i ARS300/S0001A.

Examinator
Saila Piippola

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ahrne, Göran; Hedström, Peter (red)(1999): Organisationer och samhälle. Analytiska perspektiv. Studentlitteratur.
Connell, R. (2009) Om Genus. Bokförlaget Daidalos AB Göteborg, ISBN: 978-91-7173-296-5
Dahlstedt M. & Barzoo e. (2018) Slaget om hemmet, Värden, utanförskapanden och förorten som folkhemmets periferi. Sociologisk forskning årgång 55, nr 2-3, sid 203223.
Foucault, Michel, (2004) Övervakning och straff. Lund: Arkiv
Moi, Toril, (1994) Att erövra Bourdieu. Kvinnovetenskaplig tidskrift. Vol 15:1, sid. 23-25
Månsson, Per (red), (2010) Moderna samhällsteorier. Stockholm: Norstedts

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002RapportU G VG *5.00ObligatoriskV09
0003SeminariumU G#2.50ObligatoriskH13

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.