Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Litteraturvetenskap B 30 högskolepoäng

Comparative Literature B
Grundnivå, S0022S
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Litteraturvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Litteraturvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Litteraturvetenskap A, S0019S, 30 hp.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska den studerande: 
  • identifiera och analysera modern litteratur samt begrepp som modernism, modernitet och postmodernism 
  • identifiera och beskriva teaterns historia samt diskutera, jämföra och analysera dramer från 1880-talet fram till idag 
  • beskriva litteraturvetenskapens utveckling från vitterhet till vetenskap
  • diskutera och applicera teorier och metoder på valda skönlitterära verk 
  • författa en mindre uppsats av vetenskaplig karaktär

Kursinnehåll
Moment 1. Modern litteratur, 7.5 Hp Valda skönlitterära texter från Baudelaire till Marquez studeras.

Moment 2. Från vitterhet till vetenskap, 7.5 Hp Litteraturvenskapens utveckling från vitterhet till vetenskap studeras. Uppmärksamhet ägnas åt teori- och metodfrågor beträffande litterär analys. Främst behandlas biografiska, psykoanalytiska, feministiska, narratologiska och litteratursociologiska metoder.

Moment 3. Uppsatskurs, 7.5 Hp En mindre uppsats av vetenskaplig karaktär utarbetas. Seminarier med opposition och försvar av uppsatser genomförs.

Moment 4. Drama och teater, 7,5 Hp Ett urval dramer från tidsperioden 1880-tal till nutid studeras. Översiktligt behandlas även teaterns historia samt metoder för dramaanalys.

Genomförande
Den studerande deltar aktivt i kursens samtliga moment. Undervisningen bedrivs via en digital läroplattform och sker helt på distans utan fysiska träffar. Undervisningen består av skriftligt seminariematerial, inspelade föreläsningar och diskussioner i olika forum via läroplattformen.

Examination
Examinationen sker kontinuerligt genom skriftliga prov, inlämnings- och diskussionsuppgifter.

Examinator
Ingemar Friberg

Övergångsbestämmelser
Kursen S0022S motsvarar kursen KSS651

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Moment 1. Modern litteratur
Handböcker
Elleström, Lars, Lyrikanalys. En introduktion. Studentlitteratur. ISBN 91-44-00805-8
Holmberg, Claes-Göran & Ohlsson, Anders, Epikanalys. En introduktion. Studentlitteratur. ISBN 91-44-00804-X eller senare upplaga
Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar, Litteraturens historia i världen. Norstedts. ISBN 91-1-883862-6 eller senare upplaga
Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar, Litteraturens historia i Sverige. Norstedts. ISBN 91-1-943632-7 eller senare upplaga
Ett kompendium med litteraturvetenskapliga texter

Skönlitteratur
Undervisande lärare har möjlighet att välja bort och/eller byta ut texter.
Moderna manifest och ismer (komp.)
Baudelaire, Rimbaud, Whitman, Dickinson, ett urval dikter (komp.)
Lagerlöf, Gösta Berlings saga
Strindberg, Röda rummet, Ett drömspel
Mann, Tonio Kröger eller Döden i Venedig
Conrad, Mörkrets hjärta
Rilke, Trakl, några dikter (komp.)
Eliot, Det öde landet (komp.)
Joyce, några avsnitt ur Ulysses (komp.)
Proust, några avsnitt ur På spaning efter den tid som flytt (komp.)
Woolf, Ett eget rum (komp.), Mot fyren
Kafka, Processen
Bergman, Markurells i Wadköping eller Farmor och Vår Herre
Lyrik av Ekelund, Södergran, Sjöberg, Lagerkvist, Boye, Gullberg, Martinson, Ekelöf, Vennberg, Lindegren,
Camus, Främlingen
Beckett, I väntan på Godot
Dagerman eller Ahlin, en roman
Martinson, Aniara
Ett urval lyrik av exempelvis Aspenström, Tranströmer, Åkesson, Grave, Gustafsson, Lugn, Sonnevi, Frostenson, Malmsten
McEwan, Maskiner som jag eller Marquez, Hundra år av ensamhet

Moment 2. Från vitterhet till vetenskap

Handböcker
Tengart, P. Litteraturteori. Malmö: Gleerups 2019 ISBN: 9789151103181

Kompendium med skönlitterära texter

Valda litteraturvetenskapliga artiklarSkönlitteratur

Av undervisande lärare valda skönlitterära verk

Moment 3. Uppsatskurs
Ett kompendium med övningar och exempel beträffande konsten att skriva en akademisk uppsats. För uppsatsarbetet studeras relevant skönlitteratur.

Moment 4. Drama och teater
Handböcker
Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar, Litteraturens historia i Sverige. Norstedts. ISBN 91-1-943632-7 eller senare upplaga
Olsson, Bernt & Algulin, Ingemar, Litteraturens historia i världen. Norstedts. ISBN 91-1-883862-6 eller senare upplaga
Pettersson, Carl-Gustav & Smids, Theres, Teaterhistoria. Natur och Kultur. ISBN 91-27-59120-4 [kursiv]
Sjöberg, Birthe, Dramatikanalys. En introduktion. Studentlitteratur. ISBN 91-44-00803-1
Ett kompendium med valda teoretiska texter

Skönlitterära texter

Antologier: Lewan, Bengt (red),. Världsdramatik 1 - 4 (= V 1-4)


Holberg, Jeppe på Berget (V 1)
Söderberg, Gertrud
Tjechov, Körsbärsträdgården (V 2)
Brecht, Mor Courage (V 3) eller Den kaukasiska kritcirkeln
Williams, Linje Lusta eller O’Neill, Lång dags färd mot natt
Sartre, Flugorna (V 3)
Norén, Natten är dagens mor (V 4)
Churchill, Top Girls (V 4)
Ett drama ur aktuell repertoar på Norrbottensteatern eller Teaterhögskolan

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0006Kursuppgifter, moment 1U G VG *7.50ObligatoriskH13
0007Kursuppgifter, moment 2U G VG *7.50ObligatoriskH13
0008Kursuppgifter, moment 3U G VG *7.50ObligatoriskH13
0009Kursuppgifter, moment 4U G VG *7.50ObligatoriskH13

Kursplanen fastställd
av Institutionen för språk och kultur 2007-01-23

Reviderad
av Anna Öqvist, biträdande huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande avd Pedagogik, språk och ämnesdidaktik 2020-06-17