Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kommunal demokrati A 15 högskolepoäng

Local Government A
Grundnivå, S0023N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Samhällskunskap
Ämnesgrupp (SCB)
Samhällskunskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten ha förmåga att:
- beskriva den kommunala organisationen,
- beskriva och förklara grunderna i den kommunala självstyrelsen,
- diskutera representativiteten bland de förtroendevald i kommunen,
- beskriva och på vilka grunder och vad en kommun får fatta beslut om,
- beskriva och förklara hur medborgare i en kommun kan påverka beslutsfattare,
- beskriva hur en kommun finansierar sina uppgifter,
- beskriva och förklara olika trender i sättet att organisera den kommunala förvaltningen,
- kortfattat kunna beskriva olika kommunsystem i Europa och jämföra dem med det svenska.
- söka information i såväl tryckta som Internet-baserade källor samt självständigt förhålla sig till, kritiskt granska samt värdera, denna kunskap.
- kommunicera ovanstående färdigheter i diskussioner och i text.


Kursinnehåll
Moment 1. DEMOKRATI OCH KOMMUNAL STYRELSE
Den kommunala självstyrelsens utveckling och nuvarande förändringstendenser. Kommunal politik och förvaltning. Rollfördelning och organisation.

Moment 2. MAKTEN I KOMMUNEN
Förhållanden mellan allmänintresse, särintresse och privatintresse. Yttre inflytande från stat och europasamarbete. Granskning, utvärdering och kontroll av kommunens verksamhet. Politisk och administrativ utvärdering. Betydelsen av modern informationsteknik. I detta moment ingår en mindre skriftlig uppgift som skall behandla kontroll och styrning i någon del av den kommunala verksamheten.


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av en detaljerad studiehandledning kring litteratur och artiklar som belyser grunderna för den kommunala demokratin och organisering. Då kursen ges som distanskurs innebär detta ett större inslag av självständigt arbete med stöd av kursanvisningar. Kommunikationen mellan lärarna och studenterna sköts i huvudsak med distansöverbryggande teknik.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom hemtentamen med differentierade betyg (7.5 hp) och genom författande av en rapport (7,5 hp). Genom den skriftliga tentamen examineras målen:

- beskriva den kommunala organisationen,
- beskriva och förklara grunderna i den kommunala självstyrelsen,
- diskutera representativiteten bland de förtroendevald i kommunen,
- beskriva och på vilka grunder och vad en kommun får fatta beslut om,
- beskriva och förklara hur medborgare i en kommun kan påverka beslutsfattare,
- beskriva hur en kommun finansierar sina uppgifter,
- beskriva och förklara olika trender i sättet att organisera den kommunala förvaltningen,
- kortfattat kunna beskriva olika kommunsystem i Europa och jämföra dem med det svenska.

Genom den skriftliga rapporten examineras följande mål:

- söka information i såväl tryckta som Internet-baserade källor samt självständigt förhålla sig till, kritiskt granska samt värdera, denna kunskap.
- kommunicera ovanstående färdigheter i diskussioner och i text.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen S0023N motsvarar kursen IES608.

Examinator
Charlotta Söderberg

Övergångsbestämmelser
Kursen S0023N motsvarar kursen IES608

Litteratur. Gäller från Höst 2010 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Sanne, Marika (2000). Skrivråd för statsvetare.Lund :Studentlitteratur.
Montin, Stig: Moderna kommuner (2002), Liber Förlag
Pettersson Olof (2006) kommunalpolitik Demokratiutredningen SOU 2000:1 valda delar
Ansvarskommitén SOU 2007:10 valda delar
Ytterligare litteratur och rapporter tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Inlämningsuppgift, makten i kommunenU G#7.50ObligatoriskH07
0003HemtentamenU G VG *7.50ObligatoriskH17

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17