KURSPLAN

Svenska som andraspråk B 30 Högskolepoäng

Swedish as a Second Language B
Grundnivå, S0025S
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för språk och kultur 2007-01-23

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-06-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/Nordiska Språk

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Svenska som andraspråk A, S0018S, 30 Hp.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Syftet är att studenten skaffar den beredskap som krävs för att vägleda och stimulera språkutveckling hos andraspråkselever i olika skolformer: grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Efter avslutad kurs ska studenten: - ha utvecklat sin förmåga att bygga undervisningen på vetenskaplig grund genom aktuella teorier om tvåspråkighet och andraspråksinlärning - ha fördjupat och ökat sina kunskaper om förutsättningar för undervisning och lärande på ett andraspråk - fördjupat sina kunskaper om olika metoder för att bedöma och utvärdera andraspråksinlärares muntliga och skriftliga språkfärdigheter - ha skaffat sig en god beredskap för att möta andraspråksinlärare i varierande språkinlärningsmiljöer - ha skaffat sig kunskaper om läs- och skrivutveckling på ett andraspråk - ha diskuterat och försvarat sin uppsats - ha granskat, värderat och diskuterat kurskamraters uppsatser

Kursinnehåll
Moment 1. Andraspråksinlärning och tvåspråkighet (7.5 Hp) I momentet fördjupar de studerande sina kunskaper om olika teorier om hur individen tillägnar sig ett andraspråk. Interaktionens betydelse för lärandeprocessen poängteras och dessutom skaffar de studerande sig en ökad kännedom om olika inlärningsstrategier samt om övriga yttre och inre faktorer som styr språkinlärning och språkanvändning. Vidare diskuteras två- och flerspråkighet ur samhällets, gruppens och individens perspektiv med stöd i aktuell forskning om minoritetsgruppers skolframgång. I momentet ökar de studerande sin kunskap om åtgärder för att revitalisera de inhemska minoritetsspråken. Moment 2. Språktypologi. Svenskan i ett tvärspråkligt perspektiv (7.5 Hp) I momentet behandlas språktypologins grundprinciper vilket omfattar en typologisk indelning av språk med avseende på ljudstruktur, formlära och syntax. De studerande fördjupar sina kunskaper om det svenska språkets struktur med särskild tyngdpunkt lagd vid det som brukar vålla problem för andraspråksinlärare t ex textbindning, tempus och ordföljd. Dessutom görs en jämförande studie av ett eller ett par andraspråksinlärares förstaspråk. Moment 3. Att lära på ett andraspråk (7.5 Hp). I momentet skaffar sig de studerande grundläggande kunskaper om läs- och skrivutveckling i olika åldrar samt om andraspråksundervisning och barns och vuxnas lärande på ett andraspråk. Särskild vikt läggs vid att de studerande utvecklar förståelse för kulturellt betingade skillnader i fråga om språklig socialisation och syn på lärande. I momentet diskuteras olika språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt ur ett didaktiskt perspektiv och de studerande får en inblick i pågående försöks- och utvecklingsverksamhet inom andraspråksundervisningen. De studerande ökar sin kunskap om olika metoder för att bedöma och utvärdera andraspråksinlärares språkfärdigheter på olika nivåer. Moment 4. Seminarier och uppsats (7.5 Hp). I momentet ökar de studerande sin kunskap om och erfarenhet av vetenskapligt arbete. Momentet inleds med läsning och gemensam diskussion av ett antal vetenskapliga uppsatser och därefter väljer den studerande ämnesområde för sin egen vetenskapliga undersökning. I studien bör ingå ett avsnitt som innefattar bedömning av inlärares språknivå. Viss obligatorisk litteratur om prov, provkonstruktion och bedömning diskuteras i seminarieform. De studerande presenterar sina undersökningsresultat i en kortare vetenskaplig uppsats som ventileras i ett slutseminarium.

Genomförande

Den lärarledda undervisningen består i huvudsak av korta föreläsningar, lektioner med gruppövningar och litteraturseminarier och förutsätter ett aktivt studentdeltagande i olika diskussionsforum. Utanför den schemalagda lektionstiden samarbetar studenterna i mindre lärandegrupper, i syfte att via interaktion fördjupa inlärningen. Studentreflektioner får ett stort utrymme i kursen. Arbetssättet utformas i möjligaste mån som modell för den framtida yrkesverksamheten.


Examination
Varje kursmoment examineras där examinationsformerna relateras till momentets innehåll och uppläggning. Olika examinationsformer ska tillämpas och underlaget ska vara sådant att individuella presentationer kan särskiljas

Examinator
Åsa Bjuhr

Övergångsbestämmelser
Kursen S0025S motsvarar kursen KSS694

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Moment 1. Andraspråksinlärning och tvåspråkighet. 7,5 Hp

Abrahamsson, Niclas (2009): Andraspråksinlärning. Lund: Studentlitteratur. S. 171-253
Garcia, Ofelia & Seltzer, Kate (2016). The Translanguaging Current in Language Education I: Kindenberg, Björn (red.) (2016) Flerspråkighet som resurs. Symposium 2015. Stockholm. Liber. s.19-30
Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red) (2013). Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. (2:a uppl.). Lund. Studentlitteratur.
Håkansson, Gisela (2003): Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Lund: Studentlitteratur.
Norrby, Catrin & Håkansson, Gisela (2015). Introduktion till sociolingvistik. Lund: Studentlitteratur. s.201-289
Aktuella artiklar tillkommer.

Referenslitteratur
Westergren, Eva & Åhl, Hans (2007): Mer än ett språk: antologi om flerspråkigheten i norra Sverige. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.

Moment 2. Språktypologi. Svenskan i ett tvärspråkligt perspektiv.7,5hp
Andersson, Lars-Gunnar (2001 eller senare): Språktypologi och språksläktskap. Stockholm: Liber.
Ekerot, Lars-Johan (2011): Ordföljd, tempus, bestämdhet. (2:a uppl.). Malmö: Gleerups.
Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red) (2013). Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. (2:a uppl.). Lund. Studentlitteratur.
Westerlund, Rune (2014): Språktypologi–en översikt (kompendium).
Aktuella artiklar tillkommer.

Moment 3. Att lära på ett andraspråk. 7,5 hp
Abrahamsson, Tua & Bergman, Pirkko (red.) (2014): Tankarna springer före. Att bedöma ett andraspråk i utveckling. Stockholm: Liber.
Gibbons, Pauline (2009): Stärk språket stärk lärandet. (2 uppl) Uppsala: Hallgren & Fallgren.
Flyman Mattsson, Anna & Håkansson, Gisela (2010): Bedömning av svenska som andraspråk. En modell baserad på grammatiska utvecklingsstadier. Lund: Studentlitteratur.
Hägerfelth, Gun (2011); Språkarbete i alla ämnen. Stockholm. Liber.
Johansson, Britt & Sandell Ring, Anniqa (2012): Låt språket bära: genrepedagogik i praktiken. Stockholm: Hallgren & Fallgren
Landmark, Dan & Wiklund, Ingrid (2012): Litteraturen, språket, världen. Andraspråksperspektiv på litteraturundervisning. Lund: Studentlitteratur.
Wedin, Åsa (2010): Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare. Lund: Studentlitteratur.
Aktuella artiklar tillkommer.

Moment 4 Seminarier och uppsats 7,5 hp
Lagerholm, Per (2010): Språkvetenskapliga uppsatser. 2. uppl.. Lund : Studentlitteratur.
Svenska språknämnden (2008). Svenska skrivregler. 3 uppl. Stockholm: Liber.

Relevanta vetenskapliga artiklar tillkommer. Övrig litteratur väljs i samråd med handledare efter val av uppsatsämne.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0005Kursuppgifter, moment 17.5U G VG
0006Kursuppgifter, moment 27.5U G VG
0007Kursuppgifter, moment 37.5U G VG
0008Seminarier och uppsats, moment 47.5U G VG