KURSPLAN

Politik och policy i den Europeiska Unionen 7,5 högskolepoäng

Politics and Policy in the European Union
Grundnivå, S0026N
Version
Kursplan gäller: Vår 2020 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2007-02-28

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-11-04

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap
Ingår i huvudområde
Statsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Kursen är en introduktion till den Europeiska Unionens funktionssätt och institutioner, med särskilt fokus på EU: s inflytande över politiska beslut och utveckling inom såväl som utanför medlemsstaterna ur ett flernivåperspektiv. Genomgående i kursen behandlas också ett antal generiska färdigheter, vilka omsätts i praktisk tillämpning under kursens gång. Särskild vikt läggs vid förmågan att självständigt söka, värdera och kritiskt granska kunskap, samt vid förmågan att presentera och kommunicera denna på ett strukturerat sätt.

Efter avslutad kurs ska studenten uppvisa:
• Förmåga att beskriva och förklara EU:s framväxt, uppbyggnad, institutioner och funktioner med såväl ett teoretiskt som ett empiriskt angreppssätt.
• Förmåga att exemplifiera och analysera EU:s roll som en global, regional och lokal aktör inom relevanta och aktuella policyområden.
• Förmåga att förklara och analysera de sätt på vilka EU utövar inflytande över politik och policy i medlemsländerna, samt hur medlemsländernas agerande påverkar den gemensamma europeiska politiken.
• Förmåga att delta aktivt och konstruktivt i seminariediskussioner
• Förmåga att författa och presentera skriftliga arbeten på ett strukturerat sätt och inom givna tids- och utrymmesramar.
• Förmåga att självständigt söka relevant kunskap i såväl tryckta som Internet-baserade källor
• Förmåga att självständigt förhålla sig till, kritiskt granska samt värdera denna kunskap
• Färdigheter inom presentations- och kommunikationsteknik

Kursinnehåll
Under kursen behandlas följande områden:
• Teorier och analysramar centrala för studiet av EU och europeisk politik ur ett flernivåperspektiv.
• EU: s politiska historia och framtida utvecklingstendenser.
• EU: s institutioner, funktioner och arbetssätt.
• Relationer och policyskapande i samspelet mellan EU och statliga samt icke-statliga aktörer.
• EU: s roll som en global politisk aktör och maktspelare.

Genomförande
Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, skriftliga övningsuppgifter samt handledning. Syftet med föreläsningarna är att introducera studenterna till de centrala teman som ingår i kursen och ge exempel på deras empiriska tillämpning. Seminarierna och övningsuppgifterna syftar framförallt till att fördjupa förståelsen av EU:s struktur, funktion och inflytande över politik och policyskapande i ett globalt, nationellt och regionalt perspektiv samt att applicera denna kunskap på studiet av olika policyområden. Aktivt deltagande vid seminarierna är obligatoriskt och tilläggsuppgifter ges till den som av olika skäl inte aktivt deltagit.

Distansversionen av kursen är helt nätbaserad och läses via en Internetbaserad kursplattform, där föreläsningar och seminariediskussioner förs via distansöverbryggande teknik. Inga sammankomster sker under distanskursen.

Examination
Obligatoriska skriftliga övningar samt aktivt deltagande i seminariediskussioner under kursens gång motsvarar 3 hp. Dessa examinerar huvudsakligen studentens förmåga att beskriva och förklara EU:s framväxt, uppbyggnad, institutioner och funktioner med såväl ett teoretiskt som ett empiriskt angreppssätt; att analysera och ge exempel på EU:s roll som en global, regional och lokal aktör inom relevanta och aktuella policyområden; samt att förklara och analysera de sätt på vilka EU utövar inflytande över politik och policy i medlemsländerna, samt hur medlemsländernas agerande påverkar den gemensamma europeiska politiken.

Individuellt författande av en rapport som lämnas in vid kursens slut motsvarar 4,5 hp och examinerar dels förmågan att självständigt analysera samspelet på flera nivåer mellan EU och andra aktörer inom specifika policyområden, dels förmågan att redovisa självständiga arbeten på ett strukturerat sätt inom givna tids- och utrymmesramar.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Charlotta Söderberg

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Tallberg, J. (2016) EU:s politiska system. 6. uppl. Lund: Studentlitteratur.
Cini, M. och Pérez-Solòrzano Borragán, N. (2019) European Union Politics. 6. uppl. Oxford: Oxford University Press.
Ekengren, A-M. och Hinnfors, J. (2012) Uppsatshandbok – Hur du lyckas med din uppsats. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002Skriftligt och muntligt presenterad rapportU G VG *4.50ObligatoriskH07
0003Obligatoriska skriftliga övningar och seminarierU G#3.00ObligatoriskH08

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.