KURSPLAN

Sjukgymnastik 3, hälsopromotion 7,5 Högskolepoäng

Physiotherapy 3, Health promotion
Grundnivå, S0027H
Version
Kursplan gäller: Höst 2010 Lp 2 - Höst 2010 Lp 2
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2007-05-15

Reviderad
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2010-10-07

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Sjukgymnastik
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet, grundnivåMål/Förväntat studieresultat
Den studerande ska efter genomgången kurs: • utifrån ett sjukgymnastiskt perspektiv kunna redogöra för och reflektera över folkhälsoproblem som inaktivitet, rökning och övervikt/fetma • utifrån människors individuella behov kunna ge förslag på och argumentera för hälsopromotiva åtgärder avseende fysisk aktivitet och kostråd • kunna beskriva hur människor påverkas av stress samt utifrån ett sjukgymnastiskt perspektiv kunna ge förslag på lämpliga strategier för stresshantering på individ- och gruppnivå. • kunna ge massage samt ge exempel på hur massage kan användas för att främja hälsa. • kunna tillämpa basal kroppskännedom för att öka sin kännedom om den egna kroppen i rörelse och vila

Kursinnehåll
Innehåll för att främja hälsa på individ- och gruppnivå 3hp Vad innebär det att arbeta hälsopromotivt som sjukgymnast? Beteenden som påverkar vår hälsa Villkor för beteendeförändring på individnivå Perspektiv och begrepp inom hälsopromotion; salutogenes, patogenes och empowerment Hälsopedagogik och hälsopedagogiska verktyg Strategier för hälsovägledning på individ- och gruppnivå. Innehåll för kost 0,75hp Grundläggande näringslära. Kost ur ett folkhälsoperspektiv Innehåll för stress 0,75hp Centrala begrepp inom stressteorin. Fysiska, psykiska och emotionella stressreaktioner. Strategier för stresshantering på individ- och gruppnivå. Innehåll för massage inkl taktil beröring 1,5hp Klassiska massagegrepp som är anpassade till mottagaren och olika delar av kroppen Taktila massagegrepp som är anpassade till mottagaren och olika delar av kroppen Arbetsställningar som är energibesparande Analys av en kurskamrats sätt att ge massage med avseende på grepp och arbetsställningar Indikationer och kontraindikationer för massage. Innehåll för Basal kroppskännedom 1,5hp Teori och praktiska övningar i Basal Kroppskännedom

Genomförande
I kursen ingår föreläsningar, seminarier, tillämpningsövningar, litteraturstudier, muntliga och skriftliga presentationer och arbete i grupp. Lärandet i massage och basal kroppskännedom sker i form av övning självständigt och tillsammans med studiekamrater samt föreläsningar och lektioner där teori och handledda metodövningar integreras. Kursen bygger på en pedagogisk grundsyn där möten och meningsutbyten mellan människor står i fokus. Ett aktivt deltagande i undervisningen är därför nödvändigt. Arbetet i grupp syftar även till att utveckla färdigheter som endast kan tränas genom interaktion och erfarenhetsutbyte med andra.

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig och muntlig individuell inlämningsuppgift. För godkänd kurs krävs godkänt på alla prov/moment i kursen.

Restriktion: Efter ordinarie examinationstillfälle har studenten rätt till omexamination vid högst 4 tillfällen.

Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare omexamination ges. Med särskilda skäl avses som anges i föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.


Övrigt
Kursen ges på grundnivå.

Examinator
Daina Dagis

Litteratur. Gäller från Höst 2010 Lp 2 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Faresjö T & Åkerlind I (red). (2005). Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? Lund: Studentlitteratur
Johansson U. (2007). Näring och hälsa. Lund: Studentlitteratur.
Kostenius C. & Lindqvist A-K. (2006) Hälsovägledning- från ord och tanke till handling. Lund: Studentlitteratur.
Orth-Gomér K. & Perski A. (red). (2008). Preventiv medicin. Teori och praktik. Lund: Studentlitteratur
Roxendal, G., Winberg, A. (2002). Levande människa. Falköping: Natur och Kultur.
Sveriges Olympiska Kommitté (SOK)(2010) Kostpolicy. (webbaserad)
Wigforss Percy A.(2006). Massage och hälsa. Lund: Studentlitteratur

Artiklar, utdrag och rapporter tillkommer. Förteckning över artiklar lämnas ut vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0008Hälsopromotion, Individuell rapport och seminarium3.0U G VG
0009Stress, skriftlig och muntlig gruppuppgift, seminarium0.8U G VG
0010Kost, muntlig, skriftlig presentation, seminarium0.7U G#
0011Massage, praktiskt och teoretiskt prov1.5U G VG
0012Basal kroppskännedom, individuell rapport1.5U G#