KURSPLAN

Sjukgymnastik, grundläggande kliniska kunskaper I 15 Högskolepoäng

Physiotherapy, Basic Clinical Knowledge I
Grundnivå, S0031H
Version
Kursplan gäller: Höst 2014 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap 2008-02-22

Reviderad
av Prefekt vid Inst för hälsovetenskap 2014-02-11

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Sjukgymnastik
Ämnesgrupp (SCB)
Terapi, rehabilitering och kostbehandling

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kursen kräver följande godkända kurser eller motsvarande: S0068H Sjukgymnastik, yrkesroll och rörelse; S0058H Sjukgymnastik, fysisk träning och kapacitet; S0074H Sjukgymnastik, Hälsopromotivt arbetssätt; S0062H Beteendevetenskap med inriktning sjukgymnastik I, M0024H Medicinsk vetenskap Anatomi/Fysiologi 1 med inriktning mot sjukgymnastik; M0025H Medicinsk vetenskap Anatomi/Fysiologi 2 med inriktning mot sjukgymnastik; M0035H Medicinsk vetenskap Sjukdomslära med inriktning mot sjukgymnastik 1; M0036H Medicinsk vetenskap Sjukdomslära med inriktning mot sjukgymnastik 2 Kursen förutsätter dessutom förkunskaper motsvarande: Instrument och metoder för undersökning och bedömning av rörelseproblem hos vuxna och barn med ned satt funktion i övre och nedre extremitet, respirationsorgan och cirkulationsorgan, åldersrelaterade, psykiska, psykosomatiska samt sensomotoriska funktionsnedsättningar hos vuxna och barn. (S0071H, S0073H) Beskrivning av funktionstillstånd med hjälp av ICF. (S00073H) Sjukgymnastiska åtgärder för att vid funktionsnedsättningar för att förbättra eller bibehålla rörelseförmåga och hälsa. (S0071H, S0073H) Förståelse av mätteoretiska begrepp, validitet för screening och diagnostik, samt begreppet vetenskaplig evidens. (S0071H) Kroppens funktionella anatomi och biomekanik. (S0071H) Förslag till och instruktion av tekniska hjälpmedel och förflyttningsmetodik för personer med funktionsnedsättningar. (S00073H)


Urval

Högskolepoäng 1-165 hpMål/Förväntat studieresultat

Studenten skall, med en vetenskaplig förankring utifrån gällande lagar och förordningar, med ett etiskt och empatiskt förhållningssätt och en helhetssyn på människan, kunna;

 1. utöva ett sjukgymnastiskt arbetssätt i klinisk verksamhet.
 2. bemöta patienter och närstående samt genomföra en grundläggande undersökning, bedömning och behandling av patienter med funktionsproblem.
 3. genomföra dokumentation i patientjournal. 
 4. tillämpa ett hälsopromoverande synsätt i behandling av patienter. 
 5. redogöra för vetenskapligt och teoretiskt underlag för sjukgymnastiska åtgärder och diskutera åtgärderna i förhållande till dessa.Kursinnehåll
 • Verksamhetsförlagda studier, tio veckors handledd utbildning inom sjukgymnastisk verksamhet vid sjukhus och öppna verksamheter för rehabilitering inom landsting och inom kommuners omsorg för äldre och handikappade.
 • Undersökning, bedömning och sjukgymnastisk behandling av patienter med nedsatt funktion till följd av sjukdom eller skada i rörelsesystem, nervsystem, och/eller andnings- och cirkulationssystem. 
 • Dokumentation i patientjournal 
 • Teamarbete och samverkan med patienter 
 • Datasökning och diskussion av vetenskaplig evidens 
 • Sjukgymnastens pedagogiska roll


Genomförande
De verksamhetsförlagda studierna omfattar tio veckors handledd utbildning, fördelad på två fem-veckorsperioder, inom sjukgymnastisk verksamhet vid sjukhus och öppna verksamheter för rehabilitering inom landsting och inom kommuners omsorg för äldre och handikappade. De verksamhetsförlagda studierna innebär lärande av sjukgymnastiskt kliniskt handlande med reflexion i verkliga situationer och innehåller sjukgymnastisk undersökning, bedömning och behandling av patienter med nedsatt funktion till följd av sjukdom eller skada i rörelsesystem, nervsystem, och/eller andnings- och cirkulationssystem. Vidare ingår dokumentation av sjukgymnastiska åtgärder och utvärdering av behandling i patientjournal. Teamarbete och samverkan med patienter och deras närstående tränas som en del av arbetssättet inom sjukhus och/eller kommunal omsorg. Datasökning av vetenskapliga belägg för sjukgymnastiska åtgärder för ett valt patientfall och diskussion av undersökningsmetod eller behandling i relation till vetenskapliga belägg och sjukgymnastisk teori genomförs. Lärande av sjukgymnastens pedagogiska roll sker genom planering, genomförande och utvärdering av en pedagogisk aktivitet för en grupp patienter, anhöriga eller personal.

Examination
Mål 1-5 examineras genom

 • Bedömning av studentens förmåga till att kommunicera och samverka med patienter, närstående och medarbetare, förmåga att genomföra och teoretiskt förklara undersökning, bedömning och behandling samt förmåga till professionellt förhållningssätt. Bedömningen utförs av vfu-handledare som lämnar underlag till examinator.
 • Redovisning av pedagogisk uppgift i form av skriftlig rapport. 
 • Redovisning av fallstudie med diskussion av åtgärder i relation till vetenskapliga belägg och sjukgymnastisk teori genom skriftlig rapport och seminarium.
Kriterier för G och VG anges i studiehandledningen.

Endast en omplacering ges för kurs avseende den verksamhetsförlagda utbildningen. Om särskilda skäl föreligger kan ytterligare en omplacering beviljas. Med särskilda skäl avses skäl som anges i föreskrifter från Högskoleverket, HSVFS 1999:1.

Övrigt
Kursen ligger på grundnivå.

Särskild behörighet innebär att samtliga behörighetsgivande kurser ska ha godkända kursbetyg.

Krav om Särskild behörighet för när VFU-kursen påbörjas i Lp1 ska vara uppfyllda senast tentamensperioden Lp 4.
Krav om Särskild behörighet när VFU-kursen påbörjas i Lp 3 ska vara uppfyllda senast tentamensperioden Lp 1.


Studiehandledning finns i kursrummet i Fronter

Examinator
Daina Dagis

Litteratur. Gäller från Höst 2014 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Vetenskaplig dokumentation söks utifrån det patientfall studenten väljer att fördjupa sig i. Ingen övrig litteratur ingår i kursen.

Kursgivare
Institutionen för hälsovetenskap

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Verksamhetsförlagd utbildning15.0U G VG