Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Demokrati, utveckling och demokratisering 7,5 högskolepoäng

Democracy, Development and Democratization
Grundnivå, S0031N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap
Ingår i huvudområde
Statsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat kurserna Statsvetenskap A, Politisk teori (S0005N) 7,5 hp och Statsvetenskap A, Jämförande politik (S0007N) 7,5 hp med minst godkänt resultat, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Under de senaste decennierna har inget ämne fångat uppmärksamheten hos politiker, aktivister, teoretiker och medborgare på samma sätt som demokrati och demokratisering. 

Även om många olika varianter av demokratiskt styre har föreslagits är dess huvudsakliga form, den process där medborgarna genom fria och öppna val väljer sina politiska ledare, en av de mest inflytelserika politiska innovationerna i modern tid. Så inflytelserik är demokratin att den inte bara kommit att beteckna en form av styrning, utan också en strävan och en slutpunkt. Enligt vissa representerar demokratin till och med ett ”historiens slut” i det att inget annat institutionellt arrangemang kan konkurrera filosofiskt eller etiskt med den. Denna kurs tittar närmare på begreppen demokrati och demokratisering, dess innebörd och betydelse - både för forskare och praktiker, liksom förutsättningarna för att bygga upp och få demokratin att fungera.

Efter avslutad kurs ska studenterna ha förmåga att: 
• Beskriva och diskutera det mångfacetterade begreppet demokrati, med såväl ett teoretiskt som ett empiriskt angreppssätt. 
• Redogöra för och diskutera de politiska principer (och skilda tolkningar av dessa) som är och har varit centrala i utformandet av den moderna statens statsskick 
• Beskriva, förklara och jämföra olika förklaringsmodellers bäring på samt olika faktorers betydelse för demokratiseringsprocessen. 
• Diskutera och analysera utvecklingen av välfärdsstaten och de institutionella förutsättningarna för denna. 
• Kritiskt diskutera begreppet socialt kapital, samt analysera dess betydelse för demokratins funktionssätt.  
• Tillämpa ovanstående kunskaper för att kritiskt analysera politiska utvecklingsförlopp. 
• Tillgodogöra sig vetenskapliga artiklar och tillämpa dess innehåll i såväl muntlig som skriftlig form.


Kursinnehåll
Syftet med denna fortsättningskurs i politisk teori och jämförande politik är att ge en översikt av centrala begrepp i modern politisk teori i anslutning till de stora politiska frågorna i dag, huvudsakligen med anknytning till demokrati och demokratisering. Ambitionen är att diskutera i vilken grad moderna statsvetenskapliga teoribildningar kan användas för att förstå och förklara samtida politiska problem, framförallt relaterade till demokratisering och post-demokratisk samhällsutveckling.  

Under kursen kommer följande områden att behandlas: 
• Demokratiteori – i ett historiskt såväl som modernt perspektiv 
• Olika tolkningar av begreppet demokrati och av den demokratiska processen 
• Demokrati och diktatur 
• Att mäta demokrati och demokratisering 
• Demokratiseringsprocesser ur ett teoretiskt perspektiv 
• Den demokratiska utvecklingen i världen – demokratiseringsvågorna 
• Betydelsen av faktorer såsom ekonomisk utveckling, modernisering, politisk kultur, medborgare, institutioner och politisk elit för demokratisering och demokratisk konsolidering. 
• Post-demokratisk utveckling av välfärdsstaten och välfärdsstatens institutioner 
• Socialt kapital, förtroende och den fungerande demokratin    


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier samt övningsuppgifter enskilt och i grupp. Syftet med föreläsningarna är att introducera studenterna till de centrala teman som ingår i kursen och ge exempel på deras empiriska tillämpning. 

Seminarierna och övningsuppgifterna syftar framförallt till att fördjupa förståelsen av och förmågan att kritiskt värdera centrala teorier och begrepp, samt att applicera denna kunskap på studiet av demokrati och demokratisering. Aktivt deltagande vid seminarierna är obligatoriskt och tilläggsuppgifter ges till den som av olika skäl inte aktivt deltagit.


Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen motsvarar 4.5 högskolepoäng. Denna examinerar studentens förmåga att beskriva och diskutera det mångfacetterade begreppet demokrati, med såväl ett teoretiskt som ett empiriskt angreppssätt; redogöra för och diskutera de politiska principer (och skilda tolkningar av dessa) som är och har varit centrala i utformandet av den moderna statens statsskick; samt beskriva, förklara och jämföra olika förklaringsmodellers bäring på samt olika faktorers betydelse för demokratiseringsprocessen. 

Fyra seminarieuppgifter med skriftlig såväl som muntlig redovisning motsvarar 3 högskolepoäng. Dessa examinerar förmågan att diskutera och analysera utvecklingen av välfärdsstaten och de institutionella förutsättningarna för denna; respektive förmågan att kritiskt diskutera begreppet socialt kapital, samt analysera dess betydelse för demokratins funktionssätt. 

Samtliga provtillfällen examinerar därtill studentens förmåga att tillämpa dessa kunskaper för att kritiskt analysera politiska utvecklingsförlopp; samt tillgodogöra sig vetenskapliga artiklar och tillämpa dess innehåll i såväl muntlig som skriftlig form. 


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration  eduets@ltu.se , under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Denna kurs ersätter kursen S0009N.

Examinator
Simon Matti

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Haerpfer, C.W., Bernhagen, P., Welzel, C. & Ingleheart, R.F., (ed.) (2018). Democratization. Oxford: Oxford University Press.

Putnam, R. Den fungerande demokratin. (senaste upplagan). Stockholm: SNS.

Sanne, M. Skrivråd för statsvetare. (senaste upplagan). Lund: Studentlitteratur.

Ytterligare litteratur tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG *4.50ObligatoriskH11
0002Obligatoriska uppgifterU G#3.00ObligatoriskH11

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-12-22

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17