Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Offentliga aktörer; styrning, reglering och organisation 7,5 högskolepoäng

Public Actors - Management, Regulation and Organization
Grundnivå, S0032N
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Rättsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Juridik och rättsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Studiet av de institutionella ramverk som omger den offentliga förvaltningen är centralt för att förstå villkoren och förutsättningarna för offentliga aktörers verksamhet. Denna kurs behandlar grundläggande teoretiska och empiriska aspekter på styrningen, regleringen och organiseringen av offentliga aktörers verksamhet ur ett flervetenskapligt perspektiv. De övergripande syftena med kursen är dels att öka förståelsen för hur den offentliga förvaltningen fungerar och hur dess arbete styrs, regleras och organiseras, med tonvikt på offentligrättsliga aspekter. Dels att öka kursdeltagarnas förmåga att använda förvaltnings- och organisationsteoretiska perspektiv för att diskutera olika förvaltningsmodellers för- och nackdelar ur ett samhällsperspektiv.

Genomgående i kursen behandlas också ett antal generiska färdigheter, vilka omsätts i praktisk tillämpning under kursens gång. Särskild vikt läggs vid förmågan att självständigt söka, värdera och kritiskt granska kunskap, samt vid förmågan att presentera och kommunicera denna såväl muntligt som skriftligt.

Kursdeltagaren ska, efter genomförd kurs, uppvisa:
a)    Förmåga att sammanfatta, förklara och diskutera, verbalt såväl som skriftligt, den offentliga förvaltningens roll och funktion, dess makt och ansvar, dess förhållande till politik och medborgare, samt den allmänna¬ förvaltningsprocessen.
b)    Förmåga att redogöra för samt förklara grunderna i den svenska offentliga lagstiftningen och de huvudsakliga rättsliga aspekter som styr den offentliga förvaltningens arbete.
c)    Förmåga att beskriva, förklara och diskutera förhållandet mellan den offentliga rätten och andra rättsområden
d)    Förmåga att reflektera över möjligheterna att få ett förvaltningsbeslut prövat samt analysera principiella domstolsavgöranden med anknytning till det offentligrättsliga området
e)    Förmåga att jämföra samt diskutera olika ansatser och grundantaganden inom de huvudsakliga teoribildningar som behandlar offentliga aktörers verksamhet och organisering.
f)    Förmåga att jämföra olika typer av förvaltningsorganisationer, samt diskutera dessas funktion och utveckling med tonvikt på uppfyllandet av centrala samhälleliga värden såsom effektivitet, transparens, rättsäkerhet, offentlighet, legitimitet och ansvarsutkrävande.
g)    Förmåga att självständigt reflektera över innebörden av centrala institutionella förhållanden som till exempel samspelet mellan byråkrati och demokrati, byråkrati och marknad samt statlig suveränitet och kommunal självständighet
h)    Förmåga att analysera och diskutera förvaltningens styrning, reglering samt organisation mot bakgrund av viktiga utvecklingstendenser i vårt eget samhälle och i det internationella samhället.
i)    Förmåga att formulera och diskutera politiska eller organisatoriska¬ problem i offentlig förvaltning och motivera/argumentera varför frågan är av väsentlig betydelse för den offentliga förvaltningen.
j)    Förmåga att självständigt söka relevant kunskap i såväl tryckta som Internet-baserade källor
k)    Förmåga att självständigt förhålla sig till, kritiskt granska samt värdera denna kunskap
l)    Färdigheter inom muntligt såväl som skriftlig presentations- och kommunikationsteknik

Kursinnehåll

Hur fungerar den offentliga förvaltningen? Hur styrs, regleras och organiseras de offentliga aktörernas verksamhet? Vilka alternativa utformningar av de institutionella ramverkens utformning finns det – och vilka för- respektive nackdelar medför dessa olika alternativ?

Kursen beskriver grunderna för och ger en övergripande introduktion till den offentliga förvaltningens aktörer och arbete. Ur ett flervetenskapligt perspektiv behandlar kursen den svenska, offentliga förvaltningen med fokus på möjligheterna att via organisation, lagar och andra regler styra samhällsutvecklingen. Delar av den offentliga rätten studeras mer ingående, t.ex. frågor som rör rättssäkerhet och myndighetsutövning samt möjligheten till rättelse eller omprövning av en förvaltningsmyndighets beslut.

Genom att resonera kring olika förvaltnings- och organisationsmodeller i ett jämförande perspektiv belyses också de institutionella ramverkens påverkan på offentliga aktörers möjligheter att uppfylla centrala samhälleliga värden. Kopplingen till det praktiska arbetet inom offentlig verksamhet tillgodoses dels genom gästföreläsningar av relevanta aktörer, dels genom att verkliga empiriska fall genomgående nyttjas för att exemplifiera och placera de teoretiska modellerna i ett sammanhang. 

Under kursen behandlas följande områden:
•    Den svenska förvaltningsmodellen - strukturer, processer och utvecklingsdrag hos den svenska offentliga förvaltningen
•    Grundläggande offentlig organisations- och förvaltningsteorier, med tonvikt på olika perspektiv på styrning, struktur och kultur
•    Grunderna i den svenska offentliga lagstiftningen
•    Den offentliga förvaltningens relation till centrala samhälleliga begrepp såsom effektivitet, transparens, rättsäkerhet, offentlighet, legitimitet och ansvarsutkrävande


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarieövningar.

Syftet med föreläsningarna är att introducera studenterna till de centrala teman som ingår i kursen och ge exempel på deras empiriska tillämpning.

Syftet med seminarieövningarna är att träna att identifiera, diskutera, analysera och föreslå lösningar på offentligrättsliga och förvaltningsanknutna problemställningar med hjälp av teorier och modeller inom offentlig organisations och förvaltningsteori; att jämföra olika angreppsätt inom dessa teoribildningar samt diskutera för- och nackdelar med olika förmer för att styra, reglera och organisera offentliga aktörers verksamhet. Inför seminarieövningarna kommer studenterna att få uppgifter och frågor kopplade till den aktuella litteraturen, vilka sedan behandlas vid seminarietillfället. Skriftliga inlämningar kan komma att krävas som komplement till seminariediskussionen. Aktivt deltagande vid varje seminarium är ett krav.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Seminarieövningar och obligatoriska uppgifter löpande under kursens gång examinerar förmågan att sammanfatta, förklara och diskutera, verbalt såväl som skriftligt, olika ansatser och grundantaganden inom aktuella teoribildningar, samt de grundläggande dragen och strukturerna inom den svenska förvaltningsmodellen samt den svenska offentliga lagstiftningen.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETKS utbildningsadministration, eduetks@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Mikael Sevä

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1
Erlingsson, Gissur O och Wänström, Johan (senaste upplagan). Politik och förvaltning i svenska kommuner. Lund: Studentlitteratur.
Petersson, Olof (senaste upplagan). Den offentliga makten. Lund: Studentlitteratur.
Staaf, Annika och Zanderin, Lars, Förvaltningsrätt - en introduktion för professionsutbildningar, Liber
Vedung, Evert (2016). Implementering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur.
Zetterström Stefan, Offentlighet och sekretess, Liber

All litteratur ska vara senaste upplagan. Uppdaterad och relevant lagtext skall finnas tillhanda. Avhandlingstexter, artiklar, rättsfall och annat material kan tillkomma och ingår då i kursfordran.

Referenslitteratur:
(spännande böcker för dig som vill veta mer)
Bringselius , Louise (red.) (2017). Den statliga revisionen i Norden. Forskning, praktik och politik. Lund: Studentlitteratur.
Karlsson, Lars (2014). Vad är offentlig förvaltning? Lund: Studentlitteratur.
Jensen Ulf, m.fl. Att skriva juridik – regler och råd, Uppsala, Iustus
Mattson, Ingvar och Petersson, Olof (red.) (2016). Svensk författningspolitik. Lund: Studentlitteratur.
Ekengren, Marianne och Hinnfors, Jonas (senaste upplagan). Uppsatshandboken: hur du lyckas med din uppsats. Lund: Studentlitteratur.
Wennergren Bertil (senaste upplagan) Offentlig förvaltning i arbete, Norstedts juridik

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Seminarieövningar & obligatoriska uppgifter 1U G VG *4.00ObligatoriskH11
0002Seminarieövningar & obligatoriska uppgifter 2U G VG *3.50ObligatoriskH11

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Prefekten Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 2010-12-22

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-06-14