KURSPLAN

Statsvetenskaplig praktik 15 högskolepoäng

Political Science Internship
Grundnivå, S0033N
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 2 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2011-02-07

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-08-23

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt uppnått minst 90 högskolepoäng avslutade kurser, varav minst 60 högskolepoäng i statsvetenskap. Följande kurser ska däri ingå och vara avklarade med minst godkänt resultat: Politisk teori (S0005N), Svensk politik och förvaltning (S0006N), Jämförande politik (S0007N), Internationell politik (S0008N), Politik och policy i den Europeiska unionen (S0026N), Demokrati, utveckling och demokratisering (S0031N), Vetenskap och forskningsdesign (S0037N), Politisk styrning i teori och praktik (S0038N) eller motsvarande kurser.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Syftet med kursen är att förbereda studenten inför kvalificerade administrativa uppgifter inom offentlig förvaltning, eller liknande verksamheter. Kursens mål är att stärka studentens förmåga att analysera och arbeta inom verksamheter som utför, eller som påverkas av, politisk styrning. Efter avslutad kurs ska studenten uppnå följande färdigheter:
-    en fördjupad och praktisk kunskap om organisationen och dess arbetsrutiner
-    förmågan att formulera ett förvaltningspolitiskt problem och relatera detta till de teoretiska referensramar och analysverktyg som utvecklats i tidigare utbildning
-    att presentera och kommunicera resultatet av inlärningsprocessen såväl muntligt som skriftligt

Kursinnehåll
Praktiskt statsvetenskapligt relevant arbete omfattande 10 veckor vid en praktikplats, samt författande och presentation av en praktikrapport.

Genomförande
Med stöd av handledning från praktikplatsen samt kursgivande institution ska studenten arbeta med en kvalificerad utredning/utvärdering samt medverka i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Resultatet av arbetet ska presenteras i såväl skriftlig som muntlig form på den berörda arbetsplatsen samt i seminarieform vid kursgivande institution.

Examination
Kursen examineras av examinator vid institutionen. Som underlag till examination ligger ett intyg som utfärdas av handledaren på praktikplatsen. I intyget framgår var praktiken har genomförts, aktuell tidsperiod samt vilka arbetsuppgifter studenten arbetat med. Den utredning/utvärdering som studenten arbetat med bifogas intyget och ligger till underlag för examination .


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Mikael Sevä

Litteratur. Gäller från Höst 2011 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Meddelas senare

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002PraktikU G#10.00ObligatoriskH19
0003RapportU G VG *5.00ObligatoriskH19