KURSPLAN

Operativt personalarbete 7,5 högskolepoäng

Operational Personnel Management
Grundnivå, S0034A
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
Fastställd av Institutionen för arbetsvetenskap 2008-12-07.

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-06-14

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Psykologi eller sociologi 60hp på grundläggande nivå samt Arbetsrätt (J0009N) 15hp, Inledande extern redovisning (R0008N) 7.5hp och Grupper och individer i arbetslivet (S0028A) 7.5hp.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter kursen ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande drag i personalarbetets innebörd
  • redovisa personalarbetets anknytning till samhälls- och beteendevetenskap
  • beskriva HRM-perspektivets utgångspunkter och dess grundläggande modeller
  • problematisera kommunikationens betydelse för arbetsorganisationer
  • förklara vad etiska förhållningssätt inom arbetsorganisationer innebär
  • självständigt beskriva och analysera aspekter av personalarbetets innebörd

Kursinnehåll
Kursen behandlar personalarbetet som en profession. Vikten av personalarbetets anknytning till olika samhälls- och beteendevetensaper klargörs. Vidare anläggs ett HRM-perspektiv (Human Resource
Management) på personalarbete. De teoretiska utgångspunkterna för HRM-perspektivet behandlas liksom grundläggande modeller för att bedriva ett HRM arbete inom arbetsorganisationer. Kommunikationens betydelse inom organisationer fokuseras liksom olika perspektiv på kommunikation. Även etiska förhållningssätt för personalarbete tas upp.

Genomförande
Undervisningen sker i form av litteraturstudier med uppföljande seminarier. Vissa av seminarierna är av muntligt redovisande karaktär och innebär en träning i muntlig framställning. Aktiv deltagande i seminarierna är obligatoriskt. Gästföreläsningar av personalarbetare utgör också en del av kursens genomförande. Kursen avslutas med en individuell rapportuppgift som redovisar förmågan att självständigt reflektera kring personalarbetes innebörd.

Examination
Kursen examineras med aktiv närvaro på seminarierna där muntligt redovisande av uppgifter ingår. Detta motsvarar 2,5 hp. Den individuella rapportuppgiften motsvarar 5,0 hp

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Leif Berglund

Litteratur. Gäller från Vår 2018 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Edlund, Lena (2010) Etik i arbetslivet. En träningsbok för chefer och medarbetare. Malmö: Liber.
Heide, Mats, Johansson, Catrin & Simonsson, Charlotte (2012) Kommunikation i organisationer. Malmö: Liber andra upplagan.
Larsen, Rolf-Petter (2002) Konflikter och oenigheter på arbetsplatsen. Lund: Studentlitteratur.
Lindmark, Anders & Önnevik, Thomas (2011) Human Resource Management Organisationens hjärta. Lund: Studentlitteratur.
Ulfsdotter Eriksson, Ylva (2013) Personalvetenskap som förhållningssätt. Malmö: Liber

Referenslitteratur: Berglund, Tomas & Schedin, Stefan (red.) (2009) Arbetslivet. Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0006SeminarierU G#2.50ObligatoriskH16
0007Individuell rapportU G VG *5.00ObligatoriskH16