Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Internationella relationer 7,5 högskolepoäng

International politics for teacher
Grundnivå, S0034N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Samhällskunskap
Ämnesgrupp (SCB)
Samhällskunskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat 30 hp Introduktionskurser med minst godkänt resultat inom ämnet samhällskunskap t.ex. Sveriges politiska och rättsliga system (P0006N) 7,5 hp, Individ, grupp och samhälle (S0048A) 7,5 hp, Teorier om människa och samhälle (P0005N) 15 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
a) utifrån olika teoretiska skolbildningar beskriva relationer inom det internationella politiska systemet och dess utveckling i modern tid
b) utifrån olika teoretiska skolbildningar beskriva, analysera och förklara processer inom det internationella politiska systemet såsom exempelvis krig och konflikter, internationella freds- och samarbetssträvanden 
c) beskriva utvecklingen på olika politikområden inom det internationella politiska systemet samt beskriva och jämföra övergripande utvecklingstendenser, exempelvis globalisering
d) konstruera elevuppgifter och genomföra bedömningar med stöd i ämnesdidaktisk teori, aktuell utbildningsforskning samt skolans styrdokument 
e) delta aktivt och konstruktivt i seminariediskussioner

Kursinnehåll
• Olika teoretiska skolbildningar i studiet av internationell politik och hur dessa kan användas vid en analys av faktiska händelser på den internationella arenan både förr och nu
• Analyser av aktörer som samexisterar på den internationella arenan 
• Konstruktion av elevuppgifter samt konkreta bedömningsunderlag avseende mänskliga rättigheter utifrån skolans mål vad gäller elevers förståelse av internationella relationer


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier, både ämnesteoretiska och ämnesdidaktiska.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen (4,5 hp); muntliga redovisningar av och seminariediskussioner kring övningsuppgifter samt författande och redovisandet av en skriftlig inlämning (3 hp). Den skriftliga tentamen examinerar mål a-c. Kursens ämnesdidaktiska inslag (mål d och e) examineras med skriftlig inlämning, obligatorisk muntlig presentation och aktivt seminariedeltagande.

För samtliga examinationsformer ges betyget Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Tilläggsuppgifter ges till de studerande som av olika skäl inte aktivt deltagit i seminarierna.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Mikael Sevä

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ekendahl, I., Nohagen, L., Sandahl, J. 2015. Undervisa i samhällskunskap – en ämnesdidaktisk introduktion. Stockholm: Liber.

Gustavsson, J och Tallberg, J (red.). 2014. Internationella relationer. Lund: Studentlitteratur.

Hyltegren G & Lindqvist S. 2010. Att utveckla elevers tänkande: en teoretisk praktika. Stockholm: Liber.

Nye, J S och Welch, D. 2011. Att förstå internationella konflikter. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.

Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen.

Skolverket. Om ämnet samhällskunskap.

Skolverket. Bedömningsstöd Samhällskunskap 1b1.

Övriga länkar till nedladdningsbart didaktiskt material kan tillkomma.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0001TentamenU G VG *4.50ObligatoriskH13
0003Skriftlig inlämningU G VG *3.00ObligatoriskH21

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-02-18

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17