Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Examensarbete i statsvetenskap, kandidat 15 högskolepoäng

Degree project in political science, Bachelor
Grundnivå, S0035N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2E
Betygskala
U G VG *
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap
Ingår i huvudområde
Statsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt uppnått minst 90 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng i statsvetenskap. Följande kurser ska däri ingå och vara avklarade med minst godkänt resultat: Statsvetenskap A, Politisk teori (S0005N) 7,5 hp, Statsvetenskap A, Svensk politik och förvaltning (S0006N) 7,5 hp, Statsvetenskap A, Jämförande politik (S0007N) 7,5 hp, Statsvetenskap A, Internationell politik (S0008N) 7,5 hp, Politik och policy i den Europeiska unionen (S0026N) 7,5 hp, Demokrati, utveckling och demokratisering (S0031N) 7,5 hp, Vetenskap och forskningsdesign (S0037N) 7,5 hp, Politisk styrning i teori och praktik (S0038N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursens övergripande mål är att studenten skall träna det hantverk som det vetenskapliga skrivandet i ämnet statsvetenskap utgör. Studenten författar och försvarar en vetenskaplig uppsats som utvecklar studentens förmåga att:   

• formulera och avgränsa en intresseväckande och statsvetenskapligt relevant problemställning som behandlas i en vetenskaplig uppsats, vilket i sin tur kräver förmåga att: 
   
• tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för det egna uppsatsämnet
• utforma en för problemet lämplig analysram
• samla in relevant empiri
• tillämpa den valda analysramen för att besvara syfte och frågeställningar
• skriftligt och muntligt föra en sammanhållen, övertygande och väl uttryckt argumentationslinje
• försvara och kritiskt granska sin egen och andras uppsatser utifrån kraven på vetenskaplig framställning och gott uppsatsskrivande


Kursinnehåll
Val av ämne, forskningsproblem, teori, metod och material specificeras av den studerande i en skriftlig promemoria som diskuteras med handledare och andra studenter vid PM-seminarier. Uppsatsen skrivs enskilt och försvaras vid ett avslutande seminarium där författaren även agerar opponent på andra studenters examensarbeten.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Seminarier och handledningstillfällen stödjer studenten under arbetsprocessen. Handledningen genomförs både enskilt och i grupp. Seminarierna omfattar både promemorior och fullständiga uppsatser. Efter det avslutande seminariet förbättrar studenten uppsatsen utifrån de synpunkter som framkommit. Handledning tillhandahålls inom en tidsrymd av en termin efter att studenten första gången registrerats på kursen.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Examinationen består av den skriftliga vetenskapliga uppsatsen och aktivt deltagande vid uppsatsseminarier där studenten både agerar författare och opponent. Vid seminarierna examineras skriftlig och muntlig presentationsförmåga, liksom förmåga att kritiskt granska vetenskapliga arbetens förtjänster och brister. Den vetenskapliga uppsatsen examinerar studentens förmåga att utforma en intresseväckande och statsvetenskapligt relevant problemställning, liksom förmågan att motivera för uppsatsen väsentliga val (avgränsning, analysram, etc.), förmåga att tillämpa den valda analysramen för att besvara syfte och frågeställningar, samt förmåga att skriftligt föra en sammanhållen, övertygande och väl uttryckt argumentationslinje. Examensarbetet examinerar även förmågan att tillgodogöra sig vetenskapliga studier och bedöma dess relevans för det egna uppsatsämnet. 

För godkänt på kursen krävs, förutom godkänd vetenskaplig uppsats, aktivt deltagande i obligatoriska seminarier samt registrering av arbetet enligt LTUs regler.


Övrigt

Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.Examinator
Carina Lundmark

Övergångsbestämmelser
Kursen S0035N motsvarar kursen S0003N

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Ekengren, A-M. & J. Hinnfors (senaste upplagan) Uppsatshandbok: hur du lyckas med din uppsats. Lund: Studentlitteratur.

Övrig litteratur bestäms i samverkan med handledare.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Start av examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV14
0002Opponering av annat examensarbeteU G#0.00ObligatoriskV14
0003Muntlig presentationU G#0.00ObligatoriskV14
0004Godkänd rapportU G VG *15.00ObligatoriskV14Ja

Riktlinjer
Riktlinjer för självständigt arbete (examensarbete) » 
Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2013-06-17

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17