Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Utredning- och utvärderingsarbete 15 högskolepoäng

Inquiry and Evaluation Work
Grundnivå, S0036A
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Institutionen för arbetsvetenskap 2008-12-04

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Sociologi eller Psykologi 60hp samt Grundläggande sociologisk metod (S0047A) eller Samhällsvetenskaplig metod 1 (P0045A) samt Utredningsmetodik (S0038A) och Grundläggande perspektiv på utvärdering (S0062A) eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter genomgången kurs självständigt kunna:  
  • muntligt och skriftligt presentera en forskningsplan
  • utföra ett praktiskt undersökande arbete i form av ett utrednings- eller utvärderingsuppdrag
  • författa en skriftlig rapport som redovisar ett undersökande arbete
  • genomföra ett aktivt deltagande i en projektgrupp
  • utföra en muntlig granskning av ett undersökande arbete

Kursinnehåll
Kursen ger vägledning i att utveckla och utföra utrednings- eller utvärderingsuppdrag i projektform. Detta sker under former liknande professionellt utrednings- eller utvärderingsarbete då uppdragsgivare från offentlig eller privat verksamhet tillhandahåller utrednings- eller utvärderingsuppdrag. Dessa genomförs som praktiskt undersökande arbeten av studenter indelade i projektgrupper. Kursen innehåller övning i PM-skrivning, praktiskt undersökande arbete med tillämpning av samhällsvetenskapliga metoder, deltagande i rapportförfattande, muntlig framställning på seminarium och kritisk granskning av rapportarbete.

Genomförande
Kursen syftar till att göra de studerande förtrogna med arbetsvillkor som råder för utredare inom offentlig och/eller privat verksamhet. Uppdragsgivare från offentlig eller privat verksamhet inbjuds att inkomma med utrednings- eller utvärderingsuppdrag för studenter att genomföra som projektarbeten i grupp. Projektgrupperna formulerar PM om sina utvalda seminarieuppdrag som presenteras vid ett seminarium. Det undersökande arbetet utförs som ett projektarbete under fortlöpande handledning. Sedvanliga undersökningsmetoder i samhällsvetenskapligt arbete tillämpas. Rapportskrivning genomförs och muntlig framställning samt granskning av rapporter sker i seminarieform.

Examination
Presentation av forskningsplan på PM-seminarium, aktivt deltagande i rapportseminarium och fullgörande av rapportgranskning motsvarar 3 hp. Den skriftliga rapporten om det undersökande arbetet motsvarar 12 hp.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Leif Berglund

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Referenslitteratur

Burell, Kerstin & Kylén, Jan-Axel (2003) Metoder för undersökande arbete -Sju-stegsmodellen. Stockholm: Sanoma utbildning.
Eriksson, Bengt G. & Karlsson, Per-Åke (2008) Att utvärdera välfärdsarbete. Stockholm: Gothia.
Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund: Studentlitteratur.
Jakobssen Krag, J. (1993) Intervju - konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur
Fangen, K. (2005) Deltagande observation. Liber AB. Malmö
Esaiasson, P. Gilljam M m fl (2007) Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Nordstedts Juridik
Wibeck, Victoria (2010). Fokusgrupper - om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0003SeminarierU G#3.00ObligatoriskH14
0004Utredning/utvärderingU G VG *12.00ObligatoriskH14