Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Att jämföra politiska system 7,5 högskolepoäng

Comparing Political Systems
Grundnivå, S0036N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat minst 50 hp inom ämnet samhällskunskap med minst godkänt resultat t.ex. Sveriges politiska och rättsliga system (P0006N) 7,5 hp, Individ, grupp och samhälle (S0048A) 7,5 hp, Teorier om människa och samhälle (P0005N) 15 hp, Internationella relationer (S0034N) 7,5 hp, Välfärdssamhälle i förändring (S0054A) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Jämförande politik är studiet av, och metoderna för att studera, olika politiska enheter och system, antingen delvis eller i sin helhet. I huvudsak studeras och jämförs andra (än Sverige) staters politiska system och institutioner. Jämförande politik används för att förklara och analysera frågor om hur, varför och med vilka konsekvenser politiken fungerar i andra länder, samt för att bättre förstå skapandet och utformandet av nya politiska institutioner, processer eller system. Genomgående i kursen behandlas också ett antal generiska färdigheter, vilka omsätts i praktisk tillämpning under kursens gång. Särskild vikt läggs vid förmågan att självständigt söka, värdera och kritiskt granska kunskap, samt vid förmågan att presentera och kommunicera denna på ett strukturerat sätt.

Efter avslutad kurs ska studenten uppvisa:
• Förmåga att beskriva och förklara de huvudsakliga processerna, aktörerna och funktionerna som utgör det politiska systemet
• Förmåga att beskriva och förklara orsaker till såväl som effekter av institutionella val
• Förmåga att tillämpa grundläggande begrepp och analysverktyg för att beskriva och jämföra politiska system i olika stater
• Förmåga att självständigt söka relevant kunskap i såväl tryckta som Internet-baserade källor
• Förmåga att självständigt förhålla sig till, kritiskt granska samt värdera denna kunskap
• Förmåga att välja lämpligt undervisningsinnehåll, material samt arbetsform avseende metoder för jämförande analys anpassade för gymnasieelever
• Förmåga att författa och presentera skriftliga arbeten på ett strukturerat sätt 
• Förmåga att delta aktivt och konstruktivt i seminariediskussioner

Kursinnehåll
Kursen behandlar grundläggande teorier, begrepp och analysmetoder inom den jämförande politiken och fokuserar på det politiska systemets huvudsakliga beståndsdelar och aktörer. Följande områden behandlas:
• Grundläggande teorier och metoder i jämförande politik
• Former av demokrati och diktatur
• Politisk kultur och politisk socialisation
• Intresseartikulering och politiskt deltagande
• Politiska partier och valsystem
• Maktdelning och politiskt beslutsfattande
• Offentlig policy och implementeringsprocesser
• Skolans mål och ämnesdidaktiska tillämpningar relevanta för kursen


Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier, övningsuppgifter enskilt och i grupp samt handledning. Syftet med föreläsningarna är att introducera studenterna till de centrala teman som ingår i kursen och ge exempel på deras empiriska tillämpning. Seminarierna och övningsuppgifterna syftar framförallt till att fördjupa förståelsen av funktioner, processer och aktörer i det politiska systemet, samt att tillämpa denna kunskap på studiet av olika stater. Dessutom får studenten öva sig att använda jämförande metoder lämpade för elever på gymnasienivå.

Aktivt deltagande i seminarieuppgifterna är obligatoriskt och tilläggsuppgifter ges till den som av olika skäl inte deltagit.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen; muntliga redovisningar av och seminariediskussioner kring övningsuppgifter samt författande och redovisandet av en skriftlig uppgift. Den skriftliga tentamen examinerar målet att beskriva samt förklara de huvudsakliga processerna, aktörerna och funktionerna som utgör det politiska systemet. Genom seminarieövningarna examineras målen att tillämpa grundläggande begrepp och analysverktyg för att beskriva och jämföra olika politiska system; att självständigt och kritiskt analysera orsaker till såväl som effekter av institutionella val; samt förmåga att självständigt söka, förhålla sig till, kritiskt granska och värdera denna kunskap. Seminarieövningarna examinerar även förmågan att delta aktivt och konstruktivt i seminariediskussioner. En skriftlig uppgift examinerar förmågan att välja lämpligt undervisningsinnehåll, material samt arbetsform avseende metoder för jämförande analys anpassade för gymnasieelever. Genom detta examineras dessutom målen att författa, presentera och konstruktivt diskutera skriftliga arbeten på ett strukturerat sätt.

Samtliga examinationer bildar underlag för slutbetyg för kursen enligt fördelningen tentamen 50 %, seminarieuppgifter 50 %. Samtliga moment måste dock utföras med minst godkänt resultat. Betyg på kursen sätts först när alla prov har inlämnats och alla obligatoriska moment är avklarade. Betygsskalan utgörs av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG).


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti

Examinator
Mikael Sevä

Litteratur. Gäller från Höst 2021 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Anckar, C., Bengtsson, Å., Denk, T. & Karvonen, L. 2019. Komparativ politik: institutioner och beteende. Lund: Studentlitteratur.
Denk, T. & Anckar C. (red.) 2018. Komparativ politik: Tio politiska system. Lund: Studentlitteratur.
Ekendahl, I., Nohagen, L., Sandahl, J. 2015. Undervisa i samhällskunskap – en ämnesdidaktisk introduktion. Stockholm: Liber.
Hyltegren, G. & Lindqvist, S. 2010. Att utveckla elevers tänkande: en teoretisk praktika. Stockholm: Liber.
Karvonen, L. 2008. Diktatur: Om ofrihetens politiska system. Stockholm: SNS förlag.
Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen.
Skolverket. Om ämnet samhällskunskap.
Skolverket. Bedömningsstöd samhällskunskap 1a1.
Artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Tentamen samt skriftliga och muntliga uppgifterU G VG *7.50ObligatoriskH14

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17