Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Vetenskap och forskningsdesign 7,5 högskolepoäng

Research design
Grundnivå, S0037N
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap
Ingår i huvudområde
Statsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat 30 hp statsvetenskap med minst godkänt resultat t.ex. Statsvetenskap A, Politisk teori (S0005N) 7,5 hp, Statsvetenskap A, Svensk politik och förvaltning (S0006N) 7,5 hp, Statsvetenskap A, Jämförande politik (S0007N) 7,5 hp, Statsvetenskap A, Internationell politik (S0008N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenterna:
 
• kunna redogöra för fundamentala skillnader mellan vetenskaplig och annan kunskap
• kunna analysera och bedöma vetenskap och vetenskapliga texter på ett kritiskt sätt
• kunna beskriva och analysera likheter och skillnader mellan olika moderna vetenskapsteoretiska inriktningar
• kunna  redogöra för och tillämpa kunskap om forskningsprocessens samtliga faser 
• kunna redogöra för vilka moment som skall ingå i den skrivna redovisningen av ett vetenskapligt arbete, tillämpa dessa kunskaper på ett vetenskaplig problem, samt uppvisa förmåga att redovisa ett självständigt skriftligt arbete på ett strukturerat sätt
• Söka information i såväl tryckta som internet-baserade källor samt självständigt förhålla sig till, kritiskt granska samt värdera denna kunskap
• Kommunicera ovanstående färdigheter i muntlig diskussioner och text


Kursinnehåll
Kursen består av ett antal föreläsningar och seminarier där studenterna får kunskaper och praktisk övning i vetenskapsteori, dess olika inriktningar och betydelse för modern forskning, i vetenskapskritik samt forskningsprocessens samtliga delar. I det sistnämnda ingår även att kunna diskutera logik, ändamålsenlighet och tillämpning i olika typer av forskningsdesign.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier/gruppövningar. Närvaron är obligatorisk vid seminarie- och gruppövningar. Den kunskap och de perspektiv som belysts under föreläsningarna följs upp i seminarier där studenterna gruppvis får diskutera olika forskningsproblem och vetenskapliga angreppssätt samt analysera dessas starka och svaga sidor. En betydande del av kursen består i att självständigt och i grupp tillämpa de ansatser och metoder som behandlas.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Den skriftliga tentamen och ett seminarium examinerar följande mål:
• kunna redogöra för fundamentala skillnader mellan vetenskaplig och annan kunskap
• kunna beskriva och analysera likheter och skillnader mellan olika moderna vetenskapsteoretiska inriktningar
• Kommunicera ovanstående färdigheter i muntlig diskussion och text 

Övriga seminarieuppgifter examinerar följande mål:
• kunna analysera och bedöma  vetenskap och vetenskapliga texter på ett kritiskt sätt
• kunna redogöra för och tillämpa kunskap om forskningsprocessens samtliga faser
• kunna redogöra för vilka moment som skall ingå i den skrivna redovisningen av ett vetenskapligt arbete, tillämpa dessa kunskaper på ett vetenskaplig problem, samt uppvisa förmåga att redovisa ett självständigt skriftligt arbete på ett strukturerat sätt
• Söka information i såväl tryckta som internet-baserade källor samt självständigt förhålla sig till, kritiskt granska samt värdera denna kunskap
• Kommunicera ovanstående färdigheter i diskussioner och text

Kursen examineras med hjälp av en skriftlig tentamen, muntliga och skriftliga övningar samt en skriftlig rapport i vilken studenterna skall redogöra för samtliga moment i en tänkt forskningsuppgift. Tentamen och den skriftliga rapporten examineras med betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Övriga moment examineras med U eller G. VG på första momentet (tentamen) och andra momentet (seminarier och rapport) krävs för VG på kursen. VG på den skriftliga rapporten krävs för VG på moment två. G på samtliga moment krävs för godkänd kurs. Tilläggsuppgifter ges till studenter som inte erhållit G på seminariemomenten.


Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsdministration eduetks@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen kan på grund av överlappning inte ingå i examen med kursen Vetenskap och etik: Introduktion för samhällsvetare (G0009N) 7,5 hp.

Examinator
Mikael Sevä

Litteratur. Gäller från Vår 2022 Lp 3
Esaiasson, et al. (2017) Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad (5e upplagan). Norstedts juridik.
Molander, J. (2003) Vetenskapsteoretiska grunder - historia och begrepp. Studentlitteratur
Thurén. T. (2019) Vetenskapsteori för nybörjare (3e upplagan). Liber

Ytterligare litteratur kan tillkomma och meddelas vid kursstart.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002TentamenU G VG *3.00ObligatoriskH18
0003Seminarier och skriftlig rapportU G VG *4.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11