Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Vetenskap och forskningsdesign 7,5 högskolepoäng

Research design
Grundnivå, S0037N
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap
Ingår i huvudområde
Statsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Statsvetenskap 1-30 hp t ex Statsvetenskap A, Politisk teori 7,5hp (S0005N), Statsvetenskap A, Svensk politik och förvaltning 7,5hp (S0006N), Statsvetenskap A, Jämförande politik 7,5hp (S0007N), Statsvetenskap A, Internationell politik 7,5hp (S0008N).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs skall studenterna:
 
•    kunna redogöra för fundamentala skillnader mellan vetenskaplig och annan kunskap
•    ha utvecklat ett kritiskt förhållningssätt till vetenskap och vetenskapliga texter.
•    kunna beskriva och förstå likheter och skillnader mellan moderna vetenskapsteoretiska inriktningar.
•    ha en förståelse för forskningsprocessens samtliga faser
•    ha kunskap om vilka moment som skall ingå i den skrivna redovisningen av ett vetenskapligt arbete samt ha förmåga att redovisa självständigt skriftligt arbete på ett strukturerat sätt.

Kursinnehåll
Kursen består av ett antal föreläsningar och seminarier där studenterna får kunskaper och praktisk övning i vetenskapsteori, dess olika inriktningar och betydelse för modern forskning i vetenskapskritik samt forskningsprocessens samtliga delar. I det sistnämnda ingår även att kunna diskutera logik och ändamålsenlighet i olika typer av forskningsdesign.

Genomförande
Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier/gruppövningar. Närvaron är obligatorisk vid seminarie- och gruppövningar. De perspektiv som belysts under föreläsningarna följs upp i seminarier där studenterna gruppvis får diskutera olika forskningsproblem och vetenskapliga angreppssätt samt analysera dessas bärighet och problem. En betydande del av kursen består i att självständigt och i grupp pröva de metoder som behandlas

Examination
Kursen examineras med hjälp av en skriftlig tentamen samt genom muntliga och skriftliga övningar samt en större skriftlig rapport i vilken studenterna skall redogöra för samtliga moment i en tänkt forskningsuppgift.
VG på första momentet (tentamen) och andra momentet (seminarier och rapport) krävs för VG på kursen. VG på den skriftliga rapporten krävs för VG på moment två. G på samtliga moment krävs för godkänd kurs.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsdministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Kursen kan på grund av överlappning inte ingå i examen med kursen G0009N Vetenskap och etik: Introduktion för samhällsvetare.

Examinator
Karin Beland Lindahl

Litteratur. Gäller från Höst 2018 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Esaiasson, et al. (2007) Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Norstedts juridik.
Molander, J. (2003) Vetenskapsteoretiska grunder - historia och begrepp. Lund, Studentlitteratur (230s)
Thurén. T. (2007) Vetenskapsteori för nybörjare. Liber, 2 upplagan.

Ytterligare litteratur kan tillkomma och meddelas vid kursstart

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0002TentamenU G VG *3.00ObligatoriskH18
0003Seminarier och skriftlig rapportU G VG *4.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2020-02-14