KURSPLAN

Utredningsmetodik 7,5 högskolepoäng

Evaluation Methods
Grundnivå, S0038A
Version
Kursplan gäller: Höst 2019 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Saila Piippola 2010-06-15

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygskala
U G VG *
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Psykologi eller sociologi 60hp samt Grundläggande sociologisk metod (S0047A) 15hp eller Samhällsvetenskaplig metod 1 (P0045A) 15hp eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Studenten ska efter genomgången kurs kunna:  
  • redovisa en fungerande uppläggning för utredande arbete
  • redogöra för utredningars uppläggning och utförande med avseende på metodologi
  • kritiskt granska och analysera utredande arbeten från ett metodologiskt perspektiv
  • anlägga vetenskapsteoretiska perspektiv på utredningar och utredande verksamhet.

Kursinnehåll
Kursen behandlar det undersökande arbetets innebörd från ett metodologiskt perspektiv. Innehållet beskriver hur ett utredande arbete genomförs i praktiken och vilka faser som ett utredande arbete genomgår samt vad utredande arbete syftar till. Utredningsarbetets praktik relateras till de undersökande
metoder som tillämpas inom samhällsvetenskapen.
Även vetenskapsteoretiska aspekter på utredande arbete tas upp liksom likheter och skillnader mellan vetenskapligt undersökande arbete och utredningar. Publicerade utredningar granskas med avseende på metodologiskt genomförande.

Genomförande
Kursens genomförs med litteraturstudier och tillämpningsövningar i seminarieform där kurslitteraturen används som vägledning för övningarna. Väsentliga inslag i litteraturen introduceras med föreläsningar. Tillämpningsövningarna syftar till att utveckla en analytisk förmåga för att utföra utredningsarbeten och kritiskt granska befintliga utredningar. Muntlig framställning tränas genom presentationer av utvalda publicerade utredningar. Deltagande i  seminarierna är obligatoriskt. Skriftlig framställning tränas i en avslutande individuell skriftlig rapport där kunskaper i att kritiskt granska och analysera utredningar med avseende på metodologiskt utförande redovisas.

Examination
Den individuella skriftliga rapporten motsvarar 4 hp. Aktivt deltagande i seminarier som innefattar tillämpningsövningar, analys- och presentationer av utredningar motsvarar 3,5 hp.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Saila Piippola

Litteratur. Gäller från Höst 2015 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Burell, Kerstin & Kylén, Jan-Axel (2003) Metoder för undersökande arbete - sju-stegsmodellen. Stockholm: Sanoma utbildning. ISBN: 9789162259525
Lundahl, Ulf & Skärvad, Per-Hugo (1999) Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer. Lund: Studentlitteratur. ISBN10: 9144010036

Under kursen anvisad litteratur tillkommer i form av en egen vald utredning för seminariepresentation och en anvisad utredning för den individuella examinationsuppgiften.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle (ETS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHPTillståndGäller frånTitel
0006SeminarieU G#3.50ObligatoriskH15
0007Skriftlig rapportU G VG *4.00ObligatoriskH15

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.