KURSPLAN

Politisk styrning i teori och praktik 7,5 Högskolepoäng

Governance in theory and practice
Grundnivå, S0038N
Version
Kursplan gäller: Vår 2019 Lp 3 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2018-11-09

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap
Ingår i huvudområde
Statsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt S0006N Statsvetenskap A, Svensk politik och förvaltning 7,5 hp alternativt S0023N Kommunal demokrati 15 hp eller motsvarande Alternativt: Några års arbetslivserfarenhet från relevanta befattningar inom offentlig förvaltning kan bedömas likvärdigt (Intyg krävs).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Kursen introducerar teoretiska perspektiv och begrepp för att förstå politisk styrning. Kursen tar sin utgångspunkt i den pågående utvecklingen från government till governance i skapandet av offentlig politik; från en statscentrerad och hierarkisk styrning mot styrformer som inbegriper en mångfald av olika privata och offentliga aktörer på flera nivåer i samhället. En central del av kursen handlar om hur värden som demokrati, effektivitet och legitimitet tillgodoses av olika sätt att organisera politiken och dess genomförande. 
Efter kursen ska studenten ha förmåga att:
•    Beskriva begreppet politisk styrning samt diskutera olika sätt att se på styrning i policyprocessen
•    Beskriva och kategorisera olika betydelser av begreppet governance och dess statsvetenskapliga tillämpningar
•    Beskriva och jämföra innebörden av olika styrmodeller, såsom new public management, nätverksstyrning, flernivåstyrning och samförvaltning
•    Ge exempel på, och analysera, utvecklingen mot governance i den svenska kontexten samt diskutera och problematisera hur olika styrmodeller tillgodoser centrala värden som demokrati, effektivitet och legitimitet
•    Uppvisa färdigheter inom muntlig såväl som skriftlig presentations- och kommunikationsteknik

Kursinnehåll
Politisk styrning handlar om att förverkliga politiska mål och därigenom tillgodose medborgarnas preferenser. Men politiska mål är många gånger motstridiga, frågorna är komplexa och förväntningarna från medborgarna är höga.  Utmaningen ligger i att hitta styrmodeller som uppfattas som legitima, demokratiska och effektiva.  Kursen handlar om hur olika modeller inom den offentliga förvaltningen tillgodoser dessa centrala värden.  Kursen behandlar politisk styrning och olika styrmodeller teoretiskt men en stor vikt läggs även på att exemplifiera och problematisera dessa fenomen såsom de tar sig uttryck i den svenska förvaltningspolitiken.
Följande områden behandlas:
•    Politisk styrning och styrning av policyprocessen
•    Demokrati, effektivitet och legitimitet och dess centrala roll i politikens organisering
•    Governance; begreppets framväxt, olika betydelser och tillämpningar inom statsvetenskapen
•    Governance i form av olika styrmodeller; new public management, nätverksstyrning, flernivåstyrning och samförvaltning, etc.
•    Governance i den svenska kontexten: exempel och analys 
•    Skriftlig och muntlig presentationsteknik

Genomförande
Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar och seminarieövningar. Ett antal generiska färdigheter tränas i praktisk tillämpning under kursens gång.

Examination
Obligatoriska skriftliga övningar samt aktivt deltagande i seminariediskussioner under kursens gång motsvarar 3 hp. Muntlig tentamen motsvarar 4.5 hp.

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Annica Sandström

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Andersson, S., Bergh, A., Erlingsson G. och M. Sjölin (senaste upplagan) Korruption, maktmissbruk och legitimitet. Studentlitteratur: Lund.
Hysing, E. och J. Olsson (senaste upplagan) Tjänstemän i politiken. Lund: Studentlitteratur.
Karlsson, L. (senaste upplagan) Vad är offentlig förvaltning? Lund: Studentlitteratur.
Dahlström, C. (ed.) (senaste upplagan) Politik som organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem. Lund: Studentlitteratur.

Vetenskapliga artiklar och bokkapitel tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Muntlig tentamen4.5TG U G VG
0004Seminarium 11.0TG U G VG
0005Seminarium 21.0TG U G VG
0006Seminarium 31.0TG U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.