Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Utvärdering 7,5 högskolepoäng

Evaluation
Grundnivå, S0039N
Version
Kursplan gäller: Höst 2021 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat följande kurser med minst godkänt resultat; Statsvetenskap A, Svensk politik och förvaltning (S0006N) 7,5 hp alternativt Kommunal demokrati (S0023N) 15 hp, eller motsvarande kunskaper. Alternativt: Några års arbetslivserfarenhet från relevanta befattningar inom offentlig förvaltning kan bedömas likvärdigt (Intyg krävs).


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Utvärderingar förekommer inom alla organisationer och många samhällsvetare arbetar dagligen med att utvärdera olika beslut och förändringar. Kursen behandlar utvärderingens funktion och belyser den komplexitet som förknippas med dess praktik. Deltagarna utvecklar en kännedom om olika teoretiska utgångspunkter, metoder och analytiska verktyg. De teoretiska kunskaperna tillämpas och fördjupas genom att deltagarna granskar olika utvärderingar samt planerar en egen utvärdering. Vilket mål ska utvärderas, efter vilka kriterier och hur kan effekterna av en viss insats egentligen mätas? Efter avslutad kurs kan deltagarna kritiskt reflektera kring dessa frågor, de kan jämföra och värdera olika utvärderingsupplägg samt planera en egen utvärdering. Kursen fokuserar på utvärdering inom offentlig verksamhet men flertalet frågor har relevans även för privata organisationer.
 Efter genomförd kurs ska studenten ha förmåga att:
• Beskriva, kategorisera och jämföra olika betydelser av begreppet utvärdering
• Beskriva fenomenet utvärdering inom politik och förvaltning och ge empiriska exempel på vilken funktion utvärderingarna fyller
• Beskriva och förklara de problem som kan uppstå vid utvärdering av offentlig verksamhet
• Relatera utvärderingens funktion till olika förvaltningsdoktriner
• Beskriva, kategorisera, jämföra och värdera olika modeller för utvärdering
• Jämföra och kritiskt analysera genomförda utvärderingar
• Självständigt formulera en utvärderingsfråga samt planera en autentisk utvärdering
• Muntligt och skriftlig kommunicera sina färdigheter inom området

Kursinnehåll
Följande områden behandlas:
• Begreppet utvärdering
• Fenomenet utvärdering inom politik och förvaltning – historia, nuläge och trender
• Problem och utmaningar i samband med utvärdering av offentlig verksamhet
• Olika förvaltningsdoktriner och hur dessa relaterar till utvärderingsfenomenet
• Utvärderingspraktikens komplexitet
• Olika utvärderingsmodeller
• Utvärderingens funktion och nytta

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier med tillhörande seminarieuppgifter. Föreläsningarna syftar till att introducera kursens teman och visa på empiriska exempel. Seminarierna och seminarieuppgifterna syftar till att utveckla studenternas förståelse för kursens problemställningar. I samband med den avslutande seminarieuppgiften tillämpar studenterna sina kunskaper genom att presentera en plan för en egen utvärdering.
Deltagarna arbetar enskilt och i grupp med uppgifterna under handledning av undervisande lärare. Gruppuppgifterna tränar studenternas samarbetsförmåga och skapar förutsättningar för lärandeprocesser inom studentgruppen. Den avslutande seminarieuppgiften genomförs dock individuellt. Eftersom de obligatoriska uppgifterna redovisas såväl muntligt som skriftligt tränas presentationsteknik kontinuerligt under kursens gång.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Kursen examineras i samband med tre seminarier och tillhörande inlämningsuppgifter.

Genom det första seminariet, och tillhörande skrivuppgift, examineras studenternas förmåga att:
• Beskriva, kategorisera och jämföra olika betydelser av begreppet utvärdering
• Beskriva fenomenet utvärdering inom politik och förvaltning och ge empiriska exempel på vilken funktion utvärderingarna fyller
• Beskriva och förklara de specifika problem som uppstår vid utvärdering av offentlig verksamhet
• Relatera utvärderingens funktion till olika förvaltningsdoktriner
• Muntligt och skriftlig kommunicera sina färdigheter inom området

Genom det andra seminariet, och tillhörande skrivuppgift, examineras studenternas förmåga att:
• Beskriva, kategorisera, jämföra och värdera olika modeller för utvärdering
• Jämföra och kritiskt analysera genomförda utvärderingar
• Muntligt och skriftlig kommunicera sina färdigheter inom området

Genom det tredje seminariet, och den skriftliga rapporten, examineras studenternas förmåga att:
 • Självständigt formulera en utvärderingsfråga samt planera en autentisk utvärdering
 • Muntligt och skriftlig kommunicera sina färdigheter inom området

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETKS utbildningsadministration eduetks@ltu.se under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti

Examinator
Annica Sandström

Litteratur. Gäller från Höst 2016 Lp 1
Hertting, Nils och E. Vedung (senaste upplagan) Den utvärderingstäta politiken. Styrning och utvärdering i svensk storstadspolitik. Lund: Studentlitteratur
Bäck H., Larsson, T. och G. Erlingsson. Den svenska politiken. Strukturer, processer och resultat. Malmö: Liber. Senaste upplagan.
Vedung, Evert (senaste upplagan) Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur
Sandberg, Bo och Sven Faugert. Perspektiv på Utvärdering. Senaste upplagan. Studentlitteratur.
Material tillkommer i form av olika utvärderingar

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Seminarium 1U G VG *2.00ObligatoriskH18
0003Seminarium 2U G VG *2.00ObligatoriskH18
0004Seminarium 3U G VG *3.50ObligatoriskH18

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2014-02-14

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2021-02-17