KURSPLAN

Statsvetenskapliga metoder 7,5 Högskolepoäng

Methods in political science
Grundnivå, S0041N
Version
Kursplan gäller: Höst 2016 Lp 1 - Tillsvidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2015-02-16

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Bo Jonsson, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2016-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygskala
U G VG
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Statsvetenskap 1-30 hp t ex S0005N, S0006N, S0007N, S0008N


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att: - Förklara, ge exempel på och tillämpa grundläggande vetenskapliga arbets- och analysmetoder - Kritiskt granska statsvetenskapliga rapporter eller tidigare forskning utifrån hur dessa har hanterat statsvetenskaplig teori samt kvalitativa och kvantitativa angreppssätt för att studera vetenskapliga problem - Självständigt söka relevant kunskap i såväl tryckta som Internet-baserade källor - Självständigt förhålla sig till, kritiskt granska samt värdera denna kunskap - Uppvisa färdigheter inom muntlig såväl som skriftlig presentations- och kommunikationsteknik

Kursinnehåll
I kursen behandlas olika kvalitativa och kvantitativa metoder, samt datainsamlingsmetoder. Genomgående i kursen behandlas också ett antal generiska färdigheter, vilka omsätts i praktisk tillämpning under kursens gång. Särskild vikt läggs vid förmågan att självständigt söka, värdera och kritiskt granska kunskap, att tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder, samt att presentera och kommunicera denna såväl muntligt som skriftligt.

Genomförande
Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier/gruppövningar. Närvaron är obligatorisk vid seminarie- och gruppövningar. De perspektiv som belysts under föreläsningarna följs upp i seminarier där studenterna gruppvis får pröva metoderna och diskutera dess bärigheter och problem. En betydande del av kursen består i att självständigt och i grupp pröva de metoder som behandlas.

Examination
Examination sker genom deltagande i seminarier och hemtentamen. Genom seminarier examineras målen att studenten efter avslutad kurs skall ha förmågan att:
•    Kritiskt granska statsvetenskapliga rapporter eller tidigare forskning utifrån hur dessa har hanterat statsvetenskaplig teori samt kvalitativa och kvantitativa angreppssätt för att studera vetenskapliga problem
•    Förklara, ge exempel på och tillämpa grundläggande vetenskapliga arbets- och analysmetoder
•    Självständigt söka relevant kunskap i såväl tryckta som Internet-baserade källor
•    Självständigt förhålla sig till, kritiskt granska samt värdera denna kunskap Genom hemtentamen examineras målen att studenten efter avslutad kurs skall ha förmåga att:
•    Förklara, ge exempel på och tillämpa grundläggande vetenskapliga arbets- och analysmetoder
•    Uppvisa färdigheter inom muntlig såväl som skriftlig presentations- och kommunikationsteknik

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETS utbildningsadministration, eduets@ltu.se under läsperiodens första fem dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Simon Matti

Litteratur. Gäller från Vår 2016 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur.
Esiassion, P., Gilljam, M., Oscarsson H. & Wägnerud, L. Metodpraktikan. Stockholm: Norstedts Juridik (senaste upplaga)
Bergström, G. & Boréus, K. (senaste uppl). Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur.
Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Referenslitteratur
Rienecker, L. & Stray Jorgensen, P. (2000). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber
Halperin, S. & Heath, O. (2012). Political Research – Methods and Practical Skills. Oxford: Oxford University Press.
Renberg, B. (2003). Bra skrivet. Väl talat. Lund: Studentlitteratur.
Ekengren, A-M. & Hinnfors, J. (2012). Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats. Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Muntliga och skriftliga uppgifter7.5U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.