Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Svenska 5 för ämneslärare i gymnasieskolan 15 högskolepoäng

Swedish 5 for Teachers at High School
Grundnivå, S0041P
Version
Kursplan gäller: Vår 2023 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G2F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/nordiska språk

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Svenska 4 för ämneslärare i gymnasiet (S0038P, 15 hp) eller Svenska för ämneslärare i gymnasieskolan 4 (S0056P, 15 hp) eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
beskriva relationen mellan språk och samhälle
analysera individers och gruppers språkliga identitet och språkutveckling i en flerspråkig miljö
redogöra för språkets betydelse för lärande
kombinera olika semiotiska resurser i kommunikationssituationer samt analysera den egna kommunikationen

Kursinnehåll
Moment 1: Språk och samhälle, 7,5hp
Individers och gruppers språkutveckling och språkanvändning. Flerspråkighet ur ett didaktiskt perspektiv. Språklig variation. Lekter. Minoritetsspråk. Språkkontakt. Tal- och skriftspråk. Attityder till språk. Språkpolitik.

Moment 2: Språk i bruk I, 7,5hp
Lärares bruk av semiotiska resurser. Ny kommunikationsteknik. Kommunikativ design. Språk och lärande. Samhällets krav på språkkunskaper.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen består av föreläsningar, litteraturseminarier, lektioner med övningar samt enskilda och gruppvisa fördjupningar. 

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Moment 1 examineras i tre delar: en skriftlig essäuppgift motsvarande 2,5 hp, en skriftlig analysuppgift motsvarande 3,0 hp samt en muntlig presentation motsvarande 2,0 hp
Moment 2 examineras i två delar: en multimodal presentation motsvarande 4.5 hp och en skriftlig analysuppgift 3,0 hp.

Samtliga examinationer bedöms individuellt. 

Examinator
Stefan Lundström

Litteratur. Gäller från Vår 2020 Lp 4
Moment 1

Edlund, Ann-Catrine, Erson, Eva & Milles, Karin (2007). Språk och kön. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.
Einarsson, Jan (2009). Språksociologi. Lund: Studentlitteratur.
Kolu, Jaana (2011). Språkkontaktsdrag i Haparandaungdomars muntliga och skriftliga kommunikation. I: Ann-Catrin. Edlund & Ingmarie Mellenius (Red.) Svenskans beskrivning 31. S. 161–169. Umeå: Umeå universitet.
Tillgänglig online på http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:457680/FULLTEXT01.pdf
Stroud, Christopher (2013). Halvspråkighet och rinkebysvenska som språkideologiska begrepp. I: Kenneth Hyltestam & Inger Lindberg (red.) Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. S. 313–342. Lund: Studentlitteratur.

Moment 2

Bellander, Therese (2014). ”Digitalt språkbruk – Vad är det?”. I: Boglind, Ann, Holmberg, Per & Nordenstam, Anna (red.). Möteplatser – texter för svenskämnet. Lund: Studentlitteratur.
Björkvall, Anders (2009). Den visuella texten. Multimodal analys i praktiken. Stockholm: Hallgren & Fallgren.
Dunkels, Elza & Lindgren, Simon (red.). Interaktiva medier och lärandemiljöer. Malmö: Gleerups.
Krogh, Ellen (2014). ”Overgangen fra grundskole til gymnasium”. I: Andersson, Peter, Holmberg, Per, Lyngfelt, Anna, Nordenstam, Anna & Widhe, Olle. Mångfaldens möjligheter. Litteratur- och språkdidaktik i Norden.
Sandblom, Elisabeth & Lindberg, Ylva (2014). ”Diskursiv mångfald”. ”. I: Andersson, Peter, Holmberg, Per, Lyngfelt, Anna, Nordenstam, Anna & Widhe, Olle. Mångfaldens möjligheter. Litteratur- och språkdidaktik i Norden.
Selander, Staffan/Kress, Gunther (2010). Design för lärande – ett multimodalt perspektiv. Stockholm: Norstedts.
Österlund, Mia (2014). ”Gränsöverskridande grafiska romaner”. I: Boglind, Ann, Holmberg, Per & Nordenstam, Anna (red.). Möteplatser – texter för svenskämnet. Lund: Studentlitteratur.

Sakprosa- och fiktionstexter från olika medier för övningar och examinationsuppgifter meddelas av undervisande lärare.

Kursgivare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Skriftlig essäuppgiftU G VG *2.50ObligatoriskH14
0003Multimodal presentationU G VG *4.50ObligatoriskH14
0004Skriftlig analysuppgiftU G VG *3.00ObligatoriskH14
0005Skriftlig analysuppgiftU G VG *3.00ObligatoriskH16
0006Muntlig presentationU G VG *2.00ObligatoriskH16

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, prefekt vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2014-02-14

Reviderad
av Anna Öqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik 2022-02-11