Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Ljudtekniskt vetande 7,5 högskolepoäng

Epistemology within Audio Technology
Grundnivå, S0042F
Version
Kursplan gäller: Höst 2020 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G#
Ämne
Ljudteknik
Ämnesgrupp (SCB)
Medieproduktion
Ingår i huvudområde
Ljudteknik

Behörighet

Grundläggande behörighet


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
  Efter genomgången kurs skall studenterna
- kunna genomföra en informationssökning på internet och bibliotek utifrån given problemställning inom ljudteknik
- kunna redogöra för grundläggande vetenskapliga förhållningssätt och metoder och hur de relaterar till ljudteknisk forskning och profession 
- kunna redogöra för statistiska grundbegrepp 
- kunna utföra och granska en enklare undersökning av ett ljudtekniskt problem
- kunna kommunicera ett urval av ljudtekniska frågor muntligt och skriftligt
- kunna redogöra för grundläggande referens- och metodbegrepp i konstnärlig kontext och hur de tillämpas inom ljudteknik  

Kursinnehåll
  Kursen innehåller:
• Historiska och aktuella frågor inom ljudteknisk forskning och deras koppling till den ljudtekniska professionen
• Informationskompetens och informationssökning
• Grunder i vetenskapsteori och forskningsmetodik och deras koppling till kunskapsutveckling inom den ljudtekniska professionen
• Statistiska grundbegrepp
• Enklare undersökning av ett ljudtekniskt problem
• Skriftlig och muntlig kommunikation
• Akribi
• Presentation och granskning av skriftlig ljudteknisk rapport 
• Konstnärliga referenser som verktyg 

Genomförande
Kursen genomförs med hjälp av lektioner, litteraturseminarier, praktiskt arbete, grupp- och enskilda uppgifter. Lärandet är planerat att ske genom inläsning av valda delar av kurslitteraturen som sedan diskuteras vid gemensamma seminarier och kopplas till det egna arbetet. Litteraturen kompletteras med introducerande eller fördjupande föreläsningar. Under kursens gång görs, med stöd av handledningstillfällen och träning i litteratursökning, en undersökning av en ljudteknisk fråga som vid kursens slut redovisas i en skriftlig rapport. Rapporten presenteras vid ett seminarium där studenterna opponerar på varandras arbeten.

Examination
Kursen examineras individuellt och i grupp, muntligt och skriftligt. För godkänt betyg krävs aktivt deltagande vid de examinerande sammankomsterna samt godkända uppgifter.

Övrigt
Obligatorisk närvaro vid kursstart.

Övergångsbestämmelser
Kursen motsvarar X0001F

Examinator
Jan Berg

Övergångsbestämmelser
Kursen S0042F motsvarar kursen X0001F

Litteratur. Gäller från Höst 2020 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Backman, J., (2016). Rapporter och uppsatser. 3:e uppl. Studentlitteratur
Denscombe, M. (2018). Forskningshandboken. Studentlitteratur
Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare, 2a uppl Liber.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande (KKL)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001InformationssökningU G#1.00ObligatoriskV16
0002SeminarierU G#3.00ObligatoriskV16
0003UndersökningsuppgiftU G#3.50ObligatoriskV16

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-06-17

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2020-02-14