Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Kreativt skrivande 2 - Manusutveckling 30 Högskolepoäng

Creative Writing 2 - Fictional text development
Grundnivå, S0042P
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G#
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/Nordiska Språk

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Kreativt skrivande 1, S0052S (30 hp) eller Skapande svenska A, S0017S (30 hp) eller motsvarande.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska deltagaren ha  
  • vidareutvecklat förmågan att på ett levande och personligt sätt, och med utgångspunkt i teoretisk kunskap om stil och stildrag, och litteraturvetenskapliga begrepp, uttrycka tankar och känslor på ett konstnärligt sätt, i eget skönlitterärt skrivande
  • vidareutvecklat förmågan att analysera och utveckla sina egna texter utifrån textrespons, i ett teoretiskt och praktiskt perspektiv.      
  • tillämpat de under kursen tillägnade kunskaperna om manusskrivande i ett eget arbete av större omfattning.

Kursinnehåll

Kursen innehåller skrivövningar, responsarbete och textuppgifter. Kursarbetet består av planering och igångsättande av eget, längre manusarbete. Kursen innehåller även teoretiska och praktiska uppgifter med koppling till intertextualitet och litteraturvetenskapliga begrepp och tänkande. Fokus ligger på det egna manusarbetet, teoretiska och praktiska förberedelser med anknytning till manus- och responsarbetet, och responsarbete i grupp. Dessutom görs diskussionsuppgifter med anknytning till manusarbetet.


Genomförande

Kursen är indelad i tre moment: 1. Narrativ teori och metod, 2. Intertextualitet och skönlitterärt skrivande, 3. Egen litterär produktion och responsarbete. Fokus ligger på det egna längre manusarbetet. Under kursens gång arbetar man även med olika övningsuppgifter och med responsarbete med anknytning till manusarbetet. Kursen är helt nätbaserad, och genomförs via lärplattform.


Examination
För att bli godkänd på kursen krävs aktivt deltagande och fullgjorda respons- och skrivuppgifter.

Examinator
Caroline Graeske

Övergångsbestämmelser
Kursen S0042P motsvarar kursen S0051S

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1
Franzén, Karin. Grundbok i litteraturvetenskap. Studentlitteratur. 2015. ISBN 978-91-4409-642-1
Johansson, Anna. Narrativ teori och metod. Studentlitteratur. 2011. ISBN 978-91-4403-500-0
King, Stephen. On Writing. A Memoir of the Craft. Pbk. Ed London. Hodder. 2012. ISBN 978-14-4472-325-0
Kjersén Edman, Lena. Böcker som samtalar. Btj förlag. 2011.
Küchen, Maria. Att skriva börjar här. Ordfront. 2007. ISBN 978-91-7037-284-1
Rynell, Elisabeth. Skrivandets sinne. Albert Bonniers förlag. 2013. ISBN 978-91-0-013272-9
Öhman, Anders. Populärlitteratur: de populära genrernas estetik och historia. Studentlitteratur. 2008. ISBN 978-91-4403-268-9
Kompendium i kreativt skrivande (tillhandahålles av institutionen).

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0003Inlämningsuppgifter 17.5U G#
0004Inlämningsuppgifter 27.5U G VG
0005Inlämningsuppgifter 315.0U G VG

Kursplanen fastställd
av Monica Johansson, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2013-02-15

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15