Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Statsvetenskaplig metod 7,5 högskolepoäng

Research method in political science
Grundnivå, S0043N
Version
Kursplan gäller: Höst 2022 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1F
Betygsskala
U G VG *
Ämne
Statsvetenskap
Ämnesgrupp (SCB)
Statsvetenskap
Ingår i huvudområde
Statsvetenskap

Behörighet

Grundläggande behörighet samt avklarat 30 hp statsvetenskap med minst godkänt resultat t.ex. Statsvetenskap A, Politisk teori (S0005N) 7,5 hp, Statsvetenskap A, Svensk politik och förvaltning (S0006N) 7,5 hp, Statsvetenskap A, Jämförande politik (S0007N) 7,5 hp, Statsvetenskap A, Internationell politik (S0008N) 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.


Urval

Urvalet grundas på 1-165 högskolepoäng.Mål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
 • Förklara, ge exempel på och tillämpa grundläggande vetenskapliga arbets- och analysmetoder.
 • Hantera, bearbeta och presentera datamaterial med hjälp av olika programvaror och verktyg, exempelvis SPSS, Nvivo, eller motsvarande.
 • Känna till olika metoders fördelar, nackdelar, risker och begränsningar för att bedöma om och när dessa är tillämpbara.
 • Kritiskt granska statsvetenskapliga rapporter eller tidigare forskning utifrån hur dessa har hanterat statsvetenskaplig teori samt kvalitativa och kvantitativa angreppssätt för att studera vetenskapliga problem.
 • Självständigt söka relevant kunskap i såväl tryckta som Internet-baserade källor.
 • Självständigt förhålla sig till, kritiskt granska samt värdera denna kunskap.
 • Uppvisa färdigheter inom muntlig såväl som skriftlig presentations- och kommunikationsteknik.

Kursinnehåll
I kursen behandlas olika såväl kvalitativa som kvantitativa analys- samt datainsamlingsmetoder, med ett särskilt fokus på grundläggande statistisk analys för statsvetenskapliga tillämpningar: strategiska och slumpmässiga urval, intervjuer, frågeundersökningar, kvantitativ innehållsanalys, experiment, kvalitativ textanalys och motivanalys, tolkande meningsanalys, variabeltyper och beskrivande statistik, samband och gruppjämförelser, multivariat analys, regressionsanalys. Genomgående i kursen behandlas också ett antal generiska färdigheter, vilka omsätts i praktisk tillämpning under kursens gång. Särskild vikt läggs vid förmågan att självständigt söka, värdera och kritiskt granska kunskap, att tillämpa kvalitativa och kvantitativa metoder i praktiken med hjälp av olika programvaror, samt att presentera och kommunicera resultat såväl muntligt som skriftligt.

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier samt laborationer, i regel i datasal. Närvaron är obligatorisk vid seminarie- och laborationsövningar. De perspektiv som introduceras och belyses under föreläsningarna följs upp vid seminarier och i laborationsövningar, där studenterna enskilt eller gruppvis får tillämpa metoderna och diskutera dess bärigheter och problem. Exempel är en konstruktion av en enkät som sedan följs upp med analys av erhållna data, samt kvantitativa och kvalitativa textanalyser av officiella dokument som först valts ut och inhämtats. En betydande del av kursen består i att självständigt eller i grupp bearbeta material i datalabbar och därmed pröva de analysmetoder som behandlas i praktiken.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.

Examination sker genom deltagande i laborationsövningar och seminarier samt genom PM-seminarium. Under seminarier/laborationsövningar examineras målen att studenten efter avslutad kurs skall ha förmågan att:
 • Kritiskt granska statsvetenskapliga rapporter eller tidigare forskning utifrån hur dessa har hanterat statsvetenskaplig teori samt kvalitativa och kvantitativa angreppssätt för att studera vetenskapliga problem.
 • Förklara, ge exempel på och tillämpa grundläggande vetenskapliga arbets- och analysmetoder.
 • Hantera, bearbeta och presentera datamaterial med hjälp av olika programvaror och verktyg, exempelvis SPSS, Nvivo, eller motsvarande.
 • Självständigt söka relevant kunskap i såväl tryckta som Internet-baserade källor.
 • Självständigt förhålla sig till, kritiskt granska samt värdera denna kunskap.

Genom PM-seminarium examineras målen att studenten efter avslutad kurs skall ha förmåga att:
 • Förklara, ge exempel på och tillämpa grundläggande vetenskapliga arbets- och analysmetoder.
 • Uppvisa färdigheter inom muntlig såväl som skriftlig presentations- och kommunikationsteknik.
 • Känna till olika metoders fördelar, nackdelar, risker och begränsningar för att bedöma om och när dessa är tillämpbara.
 • Självständigt söka relevant kunskap i såväl tryckta som Internet-baserade källor
 • Självständigt förhålla sig till, kritiskt granska samt värdera denna kunskap

Övrigt
Kursen kan inte ingå i examen med kursen S0041N Statsvetenskapliga metoder.

Den student som inte personligen registrerat sig eller kontaktat ETKS utbildningsadministration, eduetks@ltu.se under läsperiodens första dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Examinator
Charlotta Söderberg

Litteratur. Gäller från Höst 2022 Lp 1
Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur.
Esiassion, P., Gilljam, M., Oscarsson H. & Wägnerud, L. Metodpraktikan. Stockholm: Norstedts Juridik (senaste upplaga)
Bergström, G. & Boréus, K. (senaste uppl). Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur.

Ytterligare litteratur kan tillkomma.

Referenslitteratur
Rienecker, L. & Stray Jorgensen, P. (2000). Att skriva en bra uppsats. Stockholm: Liber
Halperin, S. & Heath, O. (2012). Political Research – Methods and Practical Skills. Oxford: Oxford University Press.
Renberg, B. (2003). Bra skrivet. Väl talat. Lund: Studentlitteratur.
Ekengren, A-M. & Hinnfors, J. (2012). Uppsatshandbok. Hur du lyckas med din uppsats. Lund: Studentlitteratur.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygsskalaHpTillståndGäller frånTitel
0002Muntliga och skriftliga uppgifter, kvalitativ metodU G#2.50ObligatoriskH22
0003Muntliga och skriftliga uppgifter, kvantitativ metodU G#2.50ObligatoriskH22
0004PM-seminariumU G VG *2.50ObligatoriskH22

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Instituionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-03-02

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle 2022-02-11