Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grundläggande vetenskapsteori för sociologi 7,5 högskolepoäng

Theory of science in Sociology.
Grundnivå, S0046A
Version
Kursplan gäller: Vår 2023 Lp 3 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG *
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi
Ingår i huvudområde
Sociologi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 1a eller 1b eller 1c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Målet med kursen är att ge studenterna en övergripande bild av den kunskapsfilosofiska diskussionen i modern tid. De skall känna till viktiga vetenskapsteoretiska perspektiv; kunna beskriva deras vetenskapsfilosofiska grundantaganden, samt; kunna använda dem till att kategorisera vetenskapliga undersökningar.

Kursinnehåll
  • Vetenskapsteoretiska begrepp och distinktioner
  • Forskningsprocessen
  • Vetenskapsfilosofins relevans för sociologi
  • Vetenskapliga förklaringsmodeller inom sociologi

Genomförande
Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida.
Undervisningen utgörs av föreläsningar och seminarier. Kursen avslutas med ett projektarbete där de vetenskapsteoretiska perspektiven tillämpas vid granskningen av en vetenskaplig artikel.

Examination
Om det finns beslut om särskilt pedagogiskt stöd, i enlighet med Riktlinjen Studentens rättigheter och skyldigheter vid Luleå tekniska universitet, finns möjlighet till anpassad eller alternativ examinationsform.
Skriftlig tentamen 6,0 hp (Underkänd, Godkänd, Väl Godkänd)
Rapportering av projektarbete 1,5 hp (Underkänd, Godkänd)

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter P0017A och S0004A

Examinator
Fredrik Sjögren

Litteratur. Gäller från Vår 2019 Lp 3 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Gilje, N. & Grimen, H. (2007). Samhällsvetenskapernas förutsättningar. (3. uppl.) Göteborg: Daidalos.
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2017). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (Tredje upplagan). Urval

Artiklar i urval av läraren tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle (ETKS)

Moduler
KodBenämningBetygskalaHpTillståndGäller frånTitel
0001Rapportering projektarbeteU G#1.50ObligatoriskV12
0002TentamenU G VG *6.00ObligatoriskV12

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Saila Piippola 2011-08-31

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2019-02-18