Hoppa till innehållet


KURSPLAN

Grundläggande sociologisk metod 15 Högskolepoäng

Methods in sociology I
Grundnivå, S0047A
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Tills vidare
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.


Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Sociologi
Ämnesgrupp (SCB)
Sociologi

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A5). Eller: Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Vid kursens slut ska den studerande kunna:

  • Omsätta sociologisk teori samt tidigare forskning till lämpliga metodologiska strategier i förhållande till vetenskapliga problem.
  • Ha kännedom om forskningsprocessen och forskningsdesign.
  • Ge exempel på kvalitativa och kvantitativa metoder tillämpliga inom sociologisk forskning.
  • Planera och genomföra undersökningar med kvalitativa och kvantitativa meoder med avseende på problemformulering, datainsamling, databearbetning och analys.
  • Kritiskt granska resultat och analyser.
  • Grundläggande rapportskrivning.

Kursinnehåll
Moment 1: Kvalitativ metod 7,5 hp
En introduktion och orientering i kvalitativa metoder. Insamling, kodning samt, tolkning av olika slags kvalitativa data behandlas. Tillämpningsövningar för att uppnå grundläggande färdigheter i att genomföra kvalitativa studier genomförs.

Moment 2: Kvantitativ metod 7,5 hp
Grundläggande kvantitativa metoder behandlas och deras tillämpning inom sociologisk forskning. Statistiska analystekniker, introduceras och tillämpas med dator (SPSS, Excel), som deskription, korrelation och statistisk inferens. Begrepp som normalfördelning, hypotesprövning, sannolikhet, och signifikansnivå, behandlas. Konstruktion av enkät, datainsamling och statistisk analys genomförs samt datainsamling och analys av registerdata via tillgängliga databaser.

Genomförande
Undervisningen består i föreläsningar, lektioner med handledning och laborationer (både med och utan stöd av dator) samt seminarier. Tillämpningsövningar med egna undersökningar.

Examination
Moment 1: kvalitativ metod
Individuell rapport 2,5 hp
Skriftlig tentamen 5,0 hp

Moment 2: kvantitativ metod
Individuell inlämningsuppgift 2,5 hp
Skriftlig tentamen 5,0 hp

Övrigt
Den student som inte personligen registrerat sig, eller kontaktat ETS utbildningsadministration eduets@ltu.se, under läsperiodens första tre dagar riskerar att förlora sin plats på kursen. Detta gäller även student med platsgaranti.

Övergångsbestämmelser
Kursen ersätter P0045A

Examinator
Mats Jakobsson

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Moment 1: Kvalitativ metod.
Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2012). Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 3., [utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur
Bryman, A., (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Upplaga 2. Liber AB: Malmö
Fangen, K (2005). Deltagande observation. Liber AB. Malmö
Artiklar kan förekomma

Moment 2: Kvantitativ metod.
Esaiasson, P., Gilljam M. m fl (2007) Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, individ och marknad. Norstedts Juridik. Stockholm.
Artiklar kan förekomma

Referenslitteratur:
Trost, J. (1994) Enkätboken. Studentlitteratur. Lund.
Backman, J. (2008) Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur. Lund.
Ejvegård, R. (2009) Vetenskaplig metod. Studentlitteratur. Lund.

Kursgivare
Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Individuell inlämningsuppgift kvalitativ metod2.5U G VG
0003Individuell inlämningsuppgift kvantitativ metod2.5U G VG
0004Tentamen kvantitativ metod5.0U G VG
0006Tentamen kvalitativ metod5.0U G VG

Studiehandledning
Studiehandledning finns i lärplattformen Canvas före kursstart. Du som är ny student hittar all information du behöver på www.ltu.se/nystudent. Du som redan studerar vid Luleå tekniska universitet hittar information om kursstart via schema på studentwebben alternativt via kursrummet i lärplattformen. Du når lärplattformen via Mitt LTU.

Kursplanen fastställd
av Saila Piippola 2011-08-31

Reviderad
av Huvudutbildningsledare Daniel Örtqvist, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle 2017-02-15