KURSPLAN

Svenska 1 för ämneslärare i gymnasieskolan 15 Högskolepoäng

Swedish 1 for Subject Teachers in Upper Secondary School
Grundnivå, S0049P
Version
Kursplan gäller: Höst 2017 Lp 1 - Vår 2020 Lp 4
Vald version visar för vilken termin och läsperiod som denna kursplanen gäller för. Senaste version visas först.

Kursplanen fastställd
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2015-02-13

Reviderad
av Patrik Häggqvist, huvudansvarig utbildningsledare vid Institutionen för konst, kommunikation och lärande 2017-02-15

Utbildningsnivå
Grundnivå
Fördjupningskod
G1N
Betygskala
U G VG
Ämne
Svenska
Ämnesgrupp (SCB)
Svenska/Nordiska Språk

Behörighet

Grundläggande behörighet + Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet A6c). Eller: Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6c)


Urval

Urvalet grundas på betyg och högskoleprovMål/Förväntat studieresultat
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
•    identifiera de vetenskapliga ämnesområden som ligger till grund för innehåll och undervisning i
     gymnasieskolans svenskämne
•    analysera svenskämnets styrdokument ur såväl ett historiskt som ett nutida perspektiv samt
     relatera ämnesdidaktiska resonemang till dem
•    beskriva förutsättningar för språkinlärning och språkutveckling i såväl första- som andraspråk
•    redogöra för läs- och skrivprocesser.
•    uttrycka sig korrekt i tal och skrift, med en relevant anpassning till situation och mottagare

Kursinnehåll
Moment 1: Skolämnet svenska, 7,5hp
Svenskämnets historia. Svenskämnets styrdokument. Svenskämnets innehåll. Svensklärarrollen. Läromedel och läromedelsanalys.

Moment 2: Språket som verktyg för kommunikation, identitet och lärande, 7,5hp
Språkinlärning och språkutveckling i första- och andraspråksperspektiv. Läs- och skrivprocesser. Skriva, tala och läsa för att lära. Funktionell grammatik. Språkanvändning i skola och arbetsliv. Grundläggande sociolingvistik.

Genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, litteraturseminarier, lektioner med övningar samt enskilda och gruppvisa fördjupningar.

Examination
Moment 1 examineras i två delar: en skriftlig analysuppgift motsvarande 5 hp och en presentation motsvarande 2,5 hp

Moment 2 examineras i tre delar: en skriftlig tentamen motsvarande 2 hp, skriftliga inlämningsuppgifter motsvarande 4 ho och en muntlig presentation motsvarande 1,5 hp


Samtliga examinationer bedöms individuellt.

Examinator
Stefan Lundström

Litteratur. Gäller från Höst 2017 Lp 1 (Kan ändras fram till 10 veckor innan studiestart)
Moment 1

Graeske, C. (2015). Fiktionens mångfald: Om läromedel, läsarter och didaktisk design. Lund; Studentlitteratur

Lundahl, C. (2009). Varför nationella prov? Framväxt, dilemman, möjligheter. Lund: Studentlitteratur.

Molloy, G. (2007). Skolämnet svenska: en kritisk ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur.

Renberg, B. & Friberg, I. (2015). Svensklärarens påverkan och praktik: på spaning efter konsten att undervisa. Lund: Studentlitteratur.

Svedner, P. O. (2010). Svenskämnet och svenskundervisningen – delarna och helheten. Uppsala: Kunskapsföretaget.

Thavenius, J. (red.). (1999). Svenskämnets historia. Lund: Studentlitteratur.

Ett drama
En ungdomsroman
En tv-serie
Lyrik

Vetenskapliga artiklar tillkommer.


Moment 2

Elmeroth, E. (2017). Möte med andraspråkselever. Lund: Studentlitteratur.

Lindgren, M. & Svensson, G. (2015). Skrivande i skolan. Malmö: Gleerups.

Mossige, M., Skaathun, A. & Røskeland, M. (2009). Flera vägar mot mål. Läs- och skrivsvårigheter i gymnasieskolan. Stockholm: Liber.

Renberg, B. (2013). Bra skrivet. Väl talat. Handledning i skrivande och praktisk retorik. Lund: Studentlitteratur.

Språkriktighetsboken (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 93.) (2005). Stockholm: Svenska språknämnden och Norstedts akademiska förlag.

Svenska skrivregler. (Språkrådets skrifter 8.) Stockholm: Institutet för språk- och folkminnen och Liber.
Svensklärarföreningen (2016). Svenska: ett inkluderande ämne. Stockholm: Svensklärarföreningen.

Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kursgivare
Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Prov
ProvnrTypHpBetyg
0001Skriftlig analysuppgift5.0U G VG
0005Muntlig presentation1.5U G VG
0006Multimodal presentation2.5U G VG
0007Skriftliga inlämningsuppgifter4.0U G VG
0008Tentamen2.0U G VG